മീന രാശിയിലെ സൂര്യന്റെ സംക്രമണം - Sun Transit in Pisces

രാജകീയ ഗ്രഹമായ സൂര്യൻ മാർച്ച് 14 ന് ശനിയാഴ്ച 11:45 AM ന് മീന രാശിയിലേക്ക് മാറും. ഈ ചലന സമയത്ത്, സൂര്യൻ സുഹൃത്തായ മീന രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ഇത് വ്യാഴ ഗ്രഹത്തിന്റെ അധീനതയിൽ വരുന്നതാണ്, കൂടാതെ സൂര്യൻ വ്യാഴവുമായി സൗഹൃദ ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുന്നു. സൂര്യന്റെ ഈ സംക്രമണം പന്ത്രണ്ട് രാശികളെയും എങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം.

ഈ പ്രവചനം ചന്ദ്ര രാശിയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് . നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര രാശി അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ: ചന്ദ്ര രാശി കാൽക്കുലേറ്റർ

മേടം

മേട രാശിയിലുള്ള രാശിക്കാർക്ക്, സൂര്യൻ അഞ്ചാം ഭാവ അധിപനായിരിക്കും, ചൊവ്വയുടെ നല്ല ബന്ധം പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു. മീന രാശിയിൽ വസിക്കുമ്പോൾ, സൂര്യൻ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലൂടെ അതിന്റെ സംക്രമണം നടത്തും. ഈ സംക്രമണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പല വശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കൈവരും. മറ്റ് ചില രാശിക്കാർക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കും. എന്നാൽ പ്രണയ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില രാശിക്കാർക്ക് അത്ര സുഖകരമായിരിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും. എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യപരമായി പനി അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നനങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമയം അത്ര അനുകൂലമല്ല എന്നതിനാൽ ക്ഷമ ശീലം നല്ലതാണ്.

പരിഹാരം : സൂര്യ ദേവന് വെള്ളം അർപ്പിക്കുകയും ആദിത്യ ഹൃദയ സ്തോത്രം ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുക.

മേട രാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 മേട രാശിഫലം

ഇടവം

ഇടവ രാശിക്കാരിൽ നാലാം ഭാവത്തിലെ അധിപ ഗ്രഹമായ സൂര്യൻ, പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ഈ സംക്രമണം ശുഭ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുകയും സാമ്പത്തിക ശക്തി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. സമൂഹത്തിൽ കീർത്തി ഉയരുകയും സ്ഥാനം കൈവരുകയും ചെയ്യും. നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് ഭാവിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പഠന മേഖലയിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് പുരോഗതി കൈവരും. ദീർഘ കാലമായ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും. ദീർഘകാലമായി നിർത്തിവച്ചിരുന്ന പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നല്ല ഗതിയിലേക്ക് മാറും. അതിന്റെ ഫലമായി, നിങ്ങൾ ലാഭം കൈവരിക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം വർധിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും. അതിന്റെ ഫലമായി, നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ സർക്കാർ മേഖലയിൽ നിന്നും ലാഭം കൈവരാനുള്ള യോഗം ഉണ്ട്. .

പരിഹാരം : പതിവായി സൂര്യ ദേവനെ പൂജിക്കുകയും സന്തോഷത്തിനായി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഇടവം രാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 ഇടവം രാശിഫലം

മിഥുനം

മിഥുന രാശിക്കാരുടെ സൂര്യൻ നാലാം ഭാവാധിപനാണ്, ഈ സംക്രമണ സമയത്ത് സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ പത്താം ഭാവത്തിലൂടെ അതിന്റെ സംക്രമണം നടത്തുന്നു. ഈ ഭാവത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ, സൂര്യൻ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കും. ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കീർത്തിയും നിളയും വർധിക്കും. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. സർക്കാർ ജോലിയിൽ ഉള്ള രാശിക്കാർക്ക്, പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നല്ല വാർത്തകൾ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക നിലയും വർധിക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാ പദ്ധതികളും വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്യുകയും അത് വിജയത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഉയരും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ചില രാശിക്കാർ അവരുടെ വിനോദം അവരുടെ ജോലിയിലേക്ക് മാറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനെസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ സഹായം ഉണ്ടായിരിക്കും.

പരിഹാരം : പതിവായി സൂര്യ ദേവന് വെള്ളം സമർപ്പിക്കുക.

മിഥുനം രാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 മിഥുനം രാശിഫലം

കർക്കിടകം

ചന്ദ്രൻ ഇപ്പാൾ സംക്രമണം നടത്തുന്ന സൂര്യനുമായി നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധത്തിലായിരിക്കും. സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവഅധിപനും, ഒൻപതാം ഭാവത്തിലൂടെ സംക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയും കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരും, അത് നിങ്ങളെ പ്രശ്‌നത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ ഉയരുകയും ചെയ്യും. ബിസിനെസ്സിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം ലഭ്യമാകും. തീർത്ഥാടന യാത്രകളും അതുവഴി മാനസിക സമാധാനവും കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യേക പൂജ നടക്കും. ദാനധർമ്മങ്ങളുടെ ഭാഗമാകും. മീന രാശിയിൽ സൂര്യന്റെ സംക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ, കർക്കിടക രാശി സ്വന്തം ഭാവത്തിലൂടെ സംക്രമിക്കും. ജീവിതത്തിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ് നൽകുന്ന ഗുരുവിന്റെ ഭാവത്തിലുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പലവഴിയിലൂടെ ലാഭം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. സൂര്യന്റെ സംക്രമണം സാമൂഹ്ഹത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും.

പരിഹാരം : എരുക്ക് മരത്തെ പൂജിക്കുകയും ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുക.

കർക്കിടകം രാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 കർക്കിടകം രാശിഫലം

ചിങ്ങം

സൂര്യന്റെ ഈ സംക്രമണം ഈ രാശിയുടെ അധിപനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംക്രമണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്താണ്. മീന രാശിയിൽ ഇത് വസിക്കുമ്പോൾ, സൂര്യൻ എട്ടാം ഭാവത്തിലൂടെ അതിന്റെ സംക്രമണം നടത്തുന്നു. ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാവാം. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയതയിലും അത്തരം വിഷയങ്ങളിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സർക്കാർ മേഖലയിൽ ചില പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ രഹസ്യം ഈ സംക്രമണ സമയത്ത് സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തെളിയും. അനാവശ്യ യാത്രയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു അത് മൂലം ചിലവുകളും വർധിക്കും. ശത്രുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കാം എന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മത അനുഷ്ടാനങ്ങൾ പാലിക്കുകയും അച്ഛന്റെ ആരോഗ്യം പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം : സ്വർണ്ണത്തിന്റെ സൂര്യ പതക്കം ചുവന്ന നൂലിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ മാലയിൽ കഴുത്തിൽ അണിയുക. എന്നാൽ ഈ പതക്കം രാവിലെ 8AM ന് മുൻപ് അണിയേണ്ടതാണ്.

ചിങ്ങം രാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 ചിങ്ങം രാശിഫലം

കന്നി

കന്നി രാശിക്കാരുടെ 12 ആം ഭാവാധിപനാണ് സൂര്യൻ, ഇത് ചെലവുകളുടെ ഭാവമാണ്. മീനരാശിയിൽ ഇത് വസിക്കുമ്പോൾ, ഏഴാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി, ബിസിനെസ്സിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരാം. നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ലാഭം കൈവരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ജോലിചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാര്ഥികളായ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ലഭ്യമാകും. ശമ്പളത്തിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. വിദേശ സമ്പർക്കമുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് ലാഭകരമായ ഫലം ലഭ്യമാകും. അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല സമയമായിരിക്കും. വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, സൂര്യൻ അഗ്നിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാലും, ജലത്തെ പ്രധീനിധീകരിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള സംക്രമണം അനുകൂലമല്ലാത്ത ഫലം നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും ഇടയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് വഴിയൊരുക്കും, അതിനാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെക്കുന്നത് നല്ല വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും.

പരിഹാരം : നിങ്ങൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുക - "oṃ sūryāya namaḥ”/ "ॐ सूर्याय नमः" / ഓം സൂര്യായ നമഃ"

കന്നി രാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 കന്നി രാശിഫലം

തുലാം

തുലാം രാശിക്കാരുടെ ലാഭ ഭാവ അധിപനാണ് സൂര്യ ദേവൻ, അതായത് പതിനൊന്നാം ഭാവാധിപൻ. മീനരാശിയിലെ വാസം, ആറാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ആറാം ഭാവത്തിലെ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം, നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. പണത്തിന്റെ വരവ് നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധമാകമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. വരുന്ന സമയത്ത്, സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമാക്കുന്നതിന് കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. സർക്കാർ ജോലിക്കാർക്ക് ഈ സംക്രമണം നല്ല ഫലം പ്രധാനം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മുൻപേ എടിത്തിട്ടുള്ള വായ്പ യൂസ് സമയം അടച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയും. പണപരമായ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്മയുടെ കുടുംബക്കാരുടെ ചില പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം സാധാരണമായി തുടരും എങ്കിലും ചെറിയ പനികൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക കാര്യങ്ങൾകായി സമയം ചെലവഴിക്കും.

പരിഹാരം : ശനിയാഴ്ച ആവശ്യക്കാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും ആയി മരുന്നുകൾ നൽകുക.

തുലാം രാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 തുലാം രാശിഫലം

വൃശ്ചികം

വൃശ്ചിക രാശിയിൽ, സൂര്യൻ പത്തം ഭാവാധിപനാണ്. ഗ്രഹം സംക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി അഞ്ചാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ അനുഭവപ്പെടും. ചില രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ പ്രശ്നമാണ് അനുഭവിക്കും. ബുസിനെസ്സുകാർക്ക് നല്ല ഫലം കൈവരിക്കാൻ ഈ സമയം കഴിയും. കുട്ടികളുള്ള രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ യോഗം ഉണ്ടാവും. വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയ രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പടങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തെ മോശമായി ബാധിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ നല്ല ബന്ധം നില നിർത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം : ചെമ്പ് പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ മുളക് വിത്ത് സൂക്ഷിക്കുക പിന്നീട് സൂര്യദേവന് അർഘ്യ സമർപ്പിക്കുക.

വൃശ്ചികം രാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 വൃശ്ചികം രാശിഫലം

ധനു

ധനുരാശിക്കാരുടെ ഒമ്പതാം ഭാവാധിപൻ നാലാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി സമ്മിശ്ര ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അനൈക്യവും അസംതൃപ്തിയും അനുഭവപ്പെടും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ഈ സമയം കുറയാം. നിങ്ങളോട് അടുത്ത ആളുകളെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില സുഹൃത്തുക്കളോട് നിങ്ങൾ പരുഷമായി സംസാരിക്കാം. ജോലി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും അധികാരവും വർധിക്കും. ചില രാശിക്കാർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് ശേഷം ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയും ലഭിക്കും. സർക്കാർ മേഖലയിൽ നിന്ന് ലാഭം കൈവരും. വസ്തുവകകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക് അതിനുള്ള യോഗം കൈവരും. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ജന്മ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ച് പോകാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഈ സംക്രമണം സാധാരണ നിലയിൽ തുടരും.

പരിഹാരം : നല്ല ഗുണ മേന്മയുള്ള മാണിക്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്, അത് ശുക്ലപക്ഷത്തെ ഞായറാഴ്ച ഇത് മോതിര വിരലിൽ അണിയുക,

ധനു രാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 ധനു രാശിഫലം

മകരം

മകര രാശിയിൽ സൂര്യൻ, ഏറ്റം ഭാവാധിപനാണ്, ജ്യോതിഷ പ്രകാരം എട്ടാം ഭാവത്തിലെ സൂര്യൻ, എല്ലാവിധത്തിലുള്ള നീച ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായിരിക്കും. സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുമ്പോൾ, ശനി ഇതിന്റെ അധിപഗ്രഹമാണ്. സൂര്യന്റെ മൂന്നാം ഭാവം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യും, എട്ടാം ഭാവാധിപൻ മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുമ്പോൾ, ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിഷേധാത്മക ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചെറു ദൂര യാത്രകൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. ആദരവും നിലയും ഉയരും, എന്നാൽ ഇത് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം. എന്നാൽ ഈ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ഇളയ കൂടപ്പിറപ്പുകൾക്ക് അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

പരിഹാരം : നല്ല ആരോഗ്യത്തിനായി, (Shami tree) ചിക്കുർമരത്തിനെ ദിവസവും പൂജിക്കുകയും വെള്ളം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

മകരം രാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 മകരം രാശിഫലം

കുംഭം

സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ഏഴാം ഭാവാധിപനാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കും. ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി, നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെയും ആരോഗ്യം കുറയാം. കൂടാതെ ഇരുവർക്കും ഇടയിൽ തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതിനാൽ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. പരസ്പരം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം വർധിപ്പിക്കും. ബിസിനസ്സ് കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു അഹങ്കാരം ഉടലെടുക്കും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത് ബന്ധങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദരവും അംഗീകാരവും ലഭ്യമാകും.

പരിഹാരം : ഞായറാഴ്ച പശുവിന് ശർക്കര ഊട്ടുക.

കുംഭം രാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 കുംഭം രാശിഫലം

മീനം

ഈ രാശിയിൽ സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും, അതിനാൽ ഈ സംക്രമണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കാം എന്നതിനാൽ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്യാവശ്യമെങ്കി വൈദ്യ സഹായം തീർച്ചയായും എടുക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾഉടലെടുക്കും. അതിനാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സംക്രമണം ബിസിനസ്സ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ബിസിനസ്സ് സംബന്ധ യാത്രകൾക്ക് യോഗം കാണുന്നു. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ചില നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാവും.

പരിഹാരം : ഞായറാഴ്ച ഗോതമ്പും ശർക്കരയും ദാനം ചെയ്യുക.

മീനം രാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 മീനം രാശിഫലം

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer