Personalized
Horoscope
  • Talk To Astrologers

ਜਾਣੋ ਜੇਸ਼ਠਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ - Jyestha Nakshatra

ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਸ਼ਠਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਲਟਕਦੇ ਝੁਮਕਦੇ ਜਾਂ ਛਾਤੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਸ਼ਠਾ ਨਕਸ਼ਤਰ (Jyestha Nakshatra) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤਿਤਵ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ - अपना नक्षत्र जानें

Click here to read in English

ਜੇਸ਼ਠਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ

ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸ਼ਟ ਪਸ਼ਟ, ਉਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਯ, ਧੀਰ ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਠੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਫੈਂਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਸਤਿਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਫਲਤ ਸੰਕੁਚਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਚੀਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਕਈਂ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲ਼ਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾਦਿਤ ਹੋ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਛੁਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੀਗ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਉਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਕੋਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਕਾਫੀਂ ਫੁਰਤੀਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੰਤ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨੋਕਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਕਰੀ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਨੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਚ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਰਹੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਵੀ ਹੀ ਰਹੋਂਗੇ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਨਤਾ ਤੋਂ ਸਨੇਹ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਕ ਰਹੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਖੂਬੀ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰੋਂਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ

ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੰਵਦਦਤਾ, ਰੇਡੀਉ ਜਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਮਾਚਾਰ ਵਾਚਕ, ਅਭਿਨੇਤਾ, ਕਥਾ ਵਾਚਕ, ਅਗ੍ਰਿਸ਼ਮਨ ਕਰਮਚਰੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪਦਧਿਕਾਰੀ, ਜਲਯਾਨ ਸੇਵਾ, ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜ, ਧਾਵਕ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, ਸ਼ਿਲਪ ਚਿਕਿਤਸਾ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਸਮਾਨਤਾ: ਸੁਖੀ ਬੀਤੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਕੁੰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਪੇਕਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਮਨਮਿਟਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ।

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports

Live Astrologers