Personalized
Horoscope
  • Talk To Astrologers

ਜਾਣੋ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ - Anuradha Nakshatra

ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਹਲ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਜਾਂ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨਕਸ਼ਤਰ (Anuradha Nakshatra) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤਿਤਵ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ - अपना नक्षत्र जानें

Click here to read in English

ਅਨੁਰਾਧਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ

ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋਰ ਤੋਂ ਘੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿਗੋਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਯੁਵਾਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਉਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟਵਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਅਵਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਜਾਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਕਰੀ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੇ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਨੁਭਵੀ ਹੋ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਯੋਜਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੱਪੰਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਧੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪੰਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੋਕੀਨ ਹੋ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਪੰਤੀਵਾਨ ਹੋ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ

ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਂਗੇ ਯਾਨੀ 17 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀ ਸੰਮੋਹਨਕਰਤਾ, ਤਾਂਤਰਿਕ, ਜੋਤਿਸ਼ੀ, ਗੁਪਤਚਰ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਰਾਮਰਸ਼, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਅੰਕ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ, ਗਣਿਤ, ਰਾਜਕਾਰਜ, ਵਪਾਰਿਕ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ

ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਮਿਟਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂੂਰ ਰਹੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ।

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports

Live Astrologers