സൂര്യഗ്രഹണം 2023 - Surya Grahanam 2023 In Malayalam

സൂര്യഗ്രഹണം 2023: ഈ ബ്ലോഗിന്റെ മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ച്, 2023-ലെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ആസ്ട്രോസേജ് 2023-ലെ സോളാർ എക്ലിപ്സ് 2023-നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയതാണ്. ഈ വിവരങ്ങളിലൂടെ, 2023-ലെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രസക്തമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ സൂര്യഗ്രഹണം ഏത് തീയതിയിലും സമയത്തും സംഭവിക്കും, അത് ഏത് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടും, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗ്രഹണം ആയിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. ആയിരിക്കും, അത് രാശിചക്രത്തിലെ എല്ലാ രാശിചിഹ്നങ്ങളെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കും. ഇതുകൂടാതെ, ഈ സൂര്യഗ്രഹണം ഏത് രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുമെന്നും ഈ കാലയളവിൽ ജാഗ്രതയോടെയും ജാഗ്രതയോടെയും ആയിരിക്കേണ്ട രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. അതിനാൽ, നമുക്ക് സന്തോഷകരമായ വായന ആരംഭിക്കാം, ഈ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസക്തമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അറിയുക!

നിങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ പരിഹാരങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ ജ്യോതിഷികൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും!

എന്താണ് ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം?

സൂര്യഗ്രഹണം 2023 വേദ ജ്യോതിഷത്തിൽ പിതൃഗൃഹമായ സൂര്യൻ നിഴൽ ഗ്രഹമായ രാഹുവിൻറെ സ്വാധിനത്തിൽ വരുമ്പോൾ സൂര്യഗ്രഹണം കണക്കാക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയുടെ ഫലമായി സൂര്യൻ കഷ്ടത്തിൽ വരുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞാൽ സൂര്യഗ്രഹണം ഒരു ജ്യോതി ശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസമാണ്. ഈ സ്വാഭാവിക സംഭവം നമ്മുടെ നഗ്‌നനേത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, എന്നാൽ മതപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം അശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം ഊർജവും ജീവനും നൽകുന്ന സൂര്യൻ രാഹുവിൻറെ സ്വാധിനത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു.

സൂര്യഗ്രഹണം 2023 സൗരയൂധത്തിലെ ഒൻപതു ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു, ഭൂമിയിൽ സൂര്യന്റെ പ്രകാശമാണ് ജീവൻ നിലതിർത്തുന്നതിനു ഉത്തരവാദി. ഇത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവന്റെ ഊർജം നൽകുന്നു, ഭൂമിയുടെ സ്വാഭാവിക ഉപഗ്രഹം, ചന്ദ്രൻ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്താൽ പ്രകാശിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ സൂര്യനെ ദൈവ തുല്യമായി കണക്കാക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഭൂമിയും സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു, അതിന്റെ പരിക്രമണ ചലനങ്ങൾ നടത്തുകയും സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിനു ചുറ്റും കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ സ്വാഭാവിക ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രനും ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നു.

ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുപോൾ, പകൽ രാത്രിയായും തിരിച്ചും മാറുന്നത് നാം കാണുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ, ചന്ദ്രന്റെ മറുവശത്തു ഭൂമി ഇരുട്ടിൽ മൂടിയിരിക്കുന്നു. ഭൂമി കറങ്ങുമ്പോൾ പ്രകാശമുള്ള പ്രദേശം ഇരുട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ഇരുണ്ട പ്രദേശം വെളിച്ചത്തിലേക്കു വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് രാവും പകലും ചക്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഭൂമിക്കു ചുറ്റുമുള്ള ചലനം കാരണം, നമുക്ക് വിവിധ സീസണുകളും കാണാൻ കഴിയും.

ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും അവയുടെ ബർമാണപാദത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഗ്രഹണത്തിന് കാരണമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുമ്പോൾ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ വരുകയും അതുമൂലം സൂര്യപ്രകാശം ചന്ദ്രനാൽ തടിപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഫലമായി സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എത്താതിരിക്കുകയും നിഴൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യപ്രകാശത്തിനു പകരം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും ഒരു നേർരേഖയിൽ വീഴുമ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുന്നത്.

സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഭൂമി എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഗ്രഹണം ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ദൈർഖയമോ ദൈര്ഹഗ്യമേറിയതോ ആകാം. എന്നിരുന്നാലും ഈ കാലയളവ് ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് നീളുന്നു, ഒരു ഗ്രഹണം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, സൂര്യപ്രകാശം വീണ്ടും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എത്തുന്നു.

ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സൂര്യഗ്രഹണം ആയിരിക്കും?

സൂര്യഗ്രഹണം 2023 ഹിന്ദു പഞ്ചാംഗമനുസരിച്ചു, അമാവാസി തീയതിയിൽ സൂര്യഗ്രഹണം വരുന്നു, എന്നാൽ 2023 ലെ വരാനിരിക്കുന്നതും ആദ്യത്തേതുമായ സൂര്യഗ്രഹണം വൈശാഖ അമാവാസിയിൽ വരും. ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം, സാധാരണയായി വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാം. ഘഗ്രസ് സൂര്യഗ്രഹണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ രൂപത്തിലും ഇത് ദൃശ്യമാകുന്നു, ഇത് ഖണ്ഢഗ്രാസ്‌ സൂര്യഗ്രഹണം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ സൂര്യഗ്രഹണം വാർഷിക സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ രൂപത്തിലും കാണാം, ഇത് കങ്കണകൃതി സൂര്യഗ്രഹണം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. 2023 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സന്കരിത് സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും. ശാസ്ത്രീയമായി ഇതിനെ ഹൈബ്രിഡ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

സൂര്യഗ്രഹണം 2023 ഈ വർഷത്തെ 2023 ലെ സൂര്യഗ്രഹണം വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും ദൃശ്യമാകും. ഇതൊരു ഹൈബ്രിഡ് സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും, അപൂർവമായി മാത്രമേ ഇതു കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഈ ദിവസം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഗ്രഹണം ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണമായും ചിലയിടങ്ങളിൽ പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണമായും ദൃശ്യമാകും. ഈ ഗ്രഹണം വാർഷിക സൂര്യഗ്രഹണമായും കാണപ്പെടും, അതിനാൽ ഇതിനെ ഹൈബ്രിഡ് സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ 2023 ലെ സൂര്യഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുകയാണ്, ഈ മനോഹരമായ ബ്ലോഗ് വായിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും നീങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

2023 ഏപ്രിൽ 20: 2023 ലെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണം

ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ലേഖനത്തിലൂടെ 2023 ലെ ഗ്രഹണങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം രണ്ട് സൂര്യഗ്രഹണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ആദ്യത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം 2023 ഏപ്രിൽ 20, വ്യാഴാഴ്ച്ച സംഭവിക്കും. ഹൈബ്രിഡ് സൂര്യഗ്രഹണം ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം 2023 ഒക്ടോബർ 14, ശനിയാഴ്ച്ച സംഭവിക്കും. ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണം ഈ മാസം സംഭവിക്കും, അതിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നതായിരിക്കും.

ഫോം

കാഴ്ച സ്ഥലങ്ങൾ

തിഥിയും സമയവും

ഹൈബ്രിഡ് സോളാർ എക്ലിപ്സ്

കംബോഡിയ, ചൈന, അമേരിക്ക, മൈക്രോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, ഫിജി, ജപ്പാൻ, സമോവ, സോളമൻ, ബറൂണി, സിംഗപ്പൂർ, തായ്‌ലൻഡ്, അന്റാർട്ടിക്ക, ഓസ്‌ട്രേലിയ, വിയറ്റ്‌നാം, തായ്‌വാൻ, പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയ, ഇന്തോനേഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ദക്ഷിണ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം, ദക്ഷിണ പസഫിക് കടൽ, തിമോർ ന്യൂസിലാന്റ്

(ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമല്ല)

വൈശാഖ മാസം

കൃഷ്ണ പക്ഷ അമാവാസി

വ്യാഴാഴ്ച

20 ഏപ്രിൽ 2023

രാവിലെ 7:05 മുതൽ

ഉച്ച 12:29 വരെ.

വിശദമായ വിവരങ്ങൾ: സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച സമയം ഇൻഡ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം അനുസരിച്ചാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. 2023 ലെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണം ഹൈബ്രിഡ് ആയിരിക്കുമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ അത് ദൃശ്യമാകില്ല. ഗ്രഹണം കാണുന്നതോ ദൃശ്യമാകുന്നതോ ആയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ സൂതക് കാലഘട്ടം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുള്ളു . എന്നാൽ ഈ സങ്കര സൂര്യഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകാത്തതിനാൽ, അതിന്റെ സൂതക് കാലഘട്ടവും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടില്ല. അതിനാൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പതിവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണയായി പിന്തുടരാനാകും, പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കുകയോ നിരീക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. മുകളിലെ ബോക്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ സൂതക് കാലഘട്ടമുണ്ടാകും, സൂര്യഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.

ഹൈബ്രിഡ് സോളാർ എക്ലിപ്സിന്റെ ജ്യോതിഷ ധാരണ

സൂര്യഗ്രഹണം 2023 ഏപ്രിൽ 20 ലെ സൂര്യഗ്രഹണം വൈശാഖ അമാവാസിയിൽ സംഭവിക്കും. ആ സമയത്തു്, സൂര്യൻ രാഹുവിനും ചന്ദ്രനുമൊപ്പം നിൽക്കുകയും അത് അതിന്റെ ഉന്നതമായ രാശിയായ മേടത്തിൽ അശ്വനി നക്ഷത്രത്തിലായിരിക്കുകയും ശനിയുടെ പൂർണ്ണ ഭാവം അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. സൂര്യനിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം ഉണ്ടാകും, ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് ഏപ്രിൽ 22 ന് സൂര്യനുമായി ചേരും.

മേടം രാശിയുടെ അധിപൻ ചൊവ്വ. അതിൽ നിന്ന് മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും, അശ്വിനി നക്ഷത്രം കേതുവിൻറെ ഉടമസ്ഥതയി ലുള്ള നക്ഷത്രമാണ്. പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ ഈ രാശിയിൽ വസിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക നക്ഷത്രമാണ്. മേട രാശിചക്രത്തിൽ, സൂര്യൻ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, ഈ സങ്കര സൂര്യഗ്രഹണം അശ്വിനി നക്ഷത്രത്തിലായിരിക്കും, അത് ഈ ഗ്രഹണത്തെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കി.

രാജ്യത്തും ലോകത്തും സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ പ്രഭാവം

ഈ സൂര്യഗ്രഹണം വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതും സങ്കരവുമായ സൂര്യഗ്രഹണമാണ്, ഇത്‌ അശ്വിനി നക്ഷത്രത്തിൽ മേട രാശിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. മേ ടചിഹ്നത്തിന് അഗ്നിയുടെ മൂലകമുണ്ട്, അതിന്റെ ഭരണാധിപനായ ചൊവ്വ അഗ്നി മൂലകത്തിന്റെ ഗ്രഹവുമാണ്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സൂര്യൻ ഒരു രാജാവായ അഗ്‌നിഗ്രഹമായതിനാൽ മേടരാശിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കാൻ സാദ്യതയുണ്ട്.

ചൂട് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിനാൽ, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവഹാനിയും, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വരൾച്ചയും പട്ടിണിയും പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഹൈബ്രിഡ് സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൂടുതലായിരിക്കും. മേടരാശിയും അശ്വിനിനക്ഷത്രവും ഉള്ള ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഗ്രഹണത്തിന്റെ പ്രത്യേകഫലം ഉള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സൂര്യഗ്രഹണം 2023 ഈ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ വളരെ വലിയ ഫലം വൈദ്യന്മാർ, ഡോക്ടർമാർ, ജ്യോതിഷക്കാർ എന്നിവരിൽ ദൃശ്യമാകും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗം ഭേദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രോഗശാന്തി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ സൂര്യഗ്രഹണം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം. സൂര്യനെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവെന്നും പിതാവെന്നും വിളിക്കുന്നു. സൂര്യന്റെ സ്വാധീനവും ഗുണഫലങ്ങളും കാരണം രാജ്യത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും പ്രശസ്തവും ഉന്നതവുമായ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ സങ്കര സൂര്യഗ്രഹണം അനുകൂലമാണെന്ന് പറയാനാവില്ല.

സൂര്യഗ്രഹണം 2023 സൂര്യനെ രോഗശാന്തിക്കാരനായി കണക്കാക്കുന്നതിനാൽ സങ്കര സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളും കണ്ടേക്കാം. പകർച്ചവ്യാധികളും വർധിച്ചേക്കാം. ഈ ഗ്രഹണ കാലയളവിനുശേഷം, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വരുമെന്നതിനാൽ കൊറോണ പകർച്ചവ്യാധി പൂർണമായി അവസാനിച്ചതായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല. സൂര്യഗ്രഹണം കാരണം, ആളുകൾ അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം. യോഗ, ധ്യാനം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മാനസികമായി ശക്തരും സ്ഥിരതയുള്ളവരുമാക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പരിശീലനങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിനാൽ, ഈ സൂര്യഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നമോ പ്രശ്‌നമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ ജ്യോതിഷികളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല!

സൂര്യഗ്രഹണം 2023: ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ 4 രാശിക്കാർ

 • മേടം രാശിക്കാർ ഈ കാലയളവിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നിലെത്താം. മാനസിക പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയെയും ബാധിച്ചേക്കാം.

 • ചിങ്ങം രാശികർക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം യാത്രാവേളയിൽ അവർ കൂടുതൽ ശ്രദിക്കണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകീർത്തികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, സാമൂഹികമായി ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കുക സാമ്പത്തികമായി

 • ഈ സൂര്യഗ്രഹണ കാലഘട്ടത്തിൽ ധനു രാശിക്കാർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അക്കാദമിക്ക് രംഗത്ത് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടിവരാം, ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ജോലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാം. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

 • മകരം രാശിക്കാർ ഈ സമയത്തും ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അണുബാധ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഐക്യവും സ്ഥിരതയും കുറയുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം. ഈ സമ്മർദ്ദം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും കാണപ്പെടാം.

സൂര്യഗ്രഹണം 2023: നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഈ 2 രാശിക്കാർ

 • മിഥുന രാശിക്കാർ ഈ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഒരു പദ്ധതി നിങ്ങൾക്ക് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.

 • വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ജോലിയിൽ വലിയ വിജയം ലഭിക്കും. അവരുടെ ചെലവുകൾ കുറയും, കൂടാതെ നാട്ടുകാർക്ക് ഏത് മത്സര പരീക്ഷകളിലും വിജയം ലഭിക്കും.

സൂര്യഗ്രഹണം 2023: പരിഹാരങ്ങൾ

സൂര്യഗ്രഹണം 2023 വേദ ജ്യോതിഷത്തിൽ, സൂര്യന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, സൗരയൂഥത്തിന്റെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ പിതൃഗ്രഹമായ സൂര്യന് ജീവൻ നൽകുന്ന ഒരു ഫലമുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ രോഗശാന്തി ഘടകമായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, സൂര്യൻ ഗ്രഹണാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, രോഗശാന്തിക്കുള്ള നമ്മുടെ കഴിവും ദുർബലമാവുകയും രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യതയും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സൂര്യന്റെ സ്വാധീനം മൂലം നമുക്ക് സർക്കാർ ജോലി, ബഹുമാനം, പ്രശസ്തി, പ്രശസ്തി എന്നിവ ലഭിക്കും. രാജ്യത്തെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സൂര്യന്റെ അനുകൂല ഫലങ്ങളാൽ അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് രാഹുവിന്റെ സ്വാധീനം സൂര്യനിൽ വർദ്ധിക്കുകയും വിപരീത പ്രകൃതിയുടെ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യനിൽ ഏറ്റുന്ന ഫലങ്ങൾ കാരണം സൂര്യന്റെ അവസ്ഥ ദുർബലമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

സൂര്യഗ്രഹണം 2023 തൽഫലമായി, സൂര്യൻ ദുർബലമായതിനാൽ അസന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ, വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വേദ ജ്യോതിഷത്തിന് കീഴിലും ചില പ്രതിവിധികൾ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു, ഈ പരിഹാരങ്ങൾ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്തും അതിനുശേഷവും ചെയ്യുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ പ്രത്യേക ഫലങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിവിധികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം:

 • സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യന്റെ ബീജ് മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ നൽകും, അതിന്റെ ബീജ് മന്ത്രം ഇതാണ്: ഓം സ്ഥാന ഹ്രീം ഹ്രൌം സഃ സൂര്യായ നമഃ.

 • ഇതുകൂടാതെ, സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യനെ ആരാധിക്കാം, പക്ഷേ അവന്റെ വിഗ്രഹം തൊടാൻ പാടില്ല.

 • ഈ കാലയളവിൽ ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശക്തവും ഫലപ്രദവുമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ ആരാധിക്കാം.

 • സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ശിവമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്: ഓം നമഃ ശിവായ യും പ്രയോജനകരമാണ്, ഇതിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് മഹാമൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രവും വായിക്കാം.

 • സൂര്യഗ്രഹണസമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മന്ത്രവും ജപിക്കാം, ഫലം ആയിരക്കണക്കിന് മടങ്ങ് ശക്തവും പ്രയോജനകരവുമായിരിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രസിദ്ധിയും ചെയ്യാം, അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ഏത് മന്ത്രവും ജപിക്കാവുന്നതാണ്.

രാജ് യോഗയുടെ സമയം അറിയാൻ, ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക: രാജ് യോഗ റിപ്പോർട്ട്

 • നിങ്ങൾ ഗുരുതരമായ രോഗത്താൽ വലയുകയും എല്ലാ പ്രതിവിധികളും ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ സൂര്യഗ്രഹണ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേക ശിവമന്ത്രം ചൊല്ലണം: ഓം നമഃ ശിവായ മൃത്യുഞ്ജയ മഹാദേവായ നമോസ്തുതേ.

 • നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വലിയ ആപത്ത് വരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയോ ആണെങ്കിൽ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കറുത്ത എള്ള് നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും ഏഴ് തവണ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തതിന് ശേഷം ദാനം ചെയ്യണം. സൂര്യഗ്രഹണ കാലത്തിനുശേഷം എള്ള് ദാനം ചെയ്യണം, അളവ് 1.25 കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കണം.

 • നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിൽ രാഹുവിന്റെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ രാഹു മന്ത്രം ചൊല്ലണം: ഓം ഭ്രമഃ ഭൃം ഭ്രോം സാഹ രഹവേ നമഃ.

 • മറ്റൊരു പ്രത്യേക പ്രതിവിധി എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മഹാകാളി ദേവിയെ ആരാധിക്കാം. സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് വിഗ്രഹങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് നിരോധിക്കണമെന്നും മാനസികമായ ജപം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്നും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ സൂര്യഗ്രഹണത്തെക്കുറിച്ചും ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ഫലമുണ്ടാക്കുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലറിയണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ആചാര്യ മ്രഗാങ്കിൽ നിന്ന് ഫോണിൽ ചോദിക്കാം.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഈ സൂര്യഗ്രഹണം 2023-ൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു; AstroSage സന്ദർശിച്ചതിന് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer