സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 29 ഒക്ടോബർ - 04 നവംബർ 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പറാണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (29 ഒക്ടോബർ മുതൽ 04 നവംബർ 2023 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

നമ്പർ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ നേരായവരും അവരുടെ ചലനാത്മകത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. അവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ അവർ രാജാക്കന്മാരായിരിക്കാം, അവർ അവരെ അങ്ങനെ പരിഗണിക്കും. അവർക്ക് കൂടുതൽ അഭിലാഷങ്ങൾ സാധ്യമായേക്കാം, അവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാം. 

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല മാനസികാവസ്ഥയും അത്തരം പ്രതിഫലനങ്ങളും കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ഐക്യം നിലനിർത്താൻ ഇത്തരം റിഫ്ലെക്സുകൾ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. ഈ മാനസികാവസ്ഥ കാരണം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കൂടുതൽ സൗഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അത് ആസ്വദിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം: നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന പഠനങ്ങൾ, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏത് ശാഖയിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിളങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ നിലനിർത്തൽ കഴിവുകൾ ഉയർന്നതായിരിക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനും കൂടുതൽ പണം നേടാനും കഴിയും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് രാജാവായി ഉയർന്നുവരാനും നല്ല ലാഭം നേടാനും ശ്രമിക്കാം. കൂടുതൽ ആത്മസംതൃപ്തി ഉണ്ടായേക്കാം.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മികച്ച രൂപത്തിലായിരിക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന അവിശ്വസനീയമായ ഊർജ്ജം മൂലമാകാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തികഞ്ഞ ഉത്സാഹവും സാധ്യമായേക്കാം.

പ്രതിവിധി: ഞായറാഴ്ചകളിൽ സൂര്യദേവന് അർഘ്യം അർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇത് കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ നന്മയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരിക്കാം. 

പ്രണയബന്ധം: ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതുവഴി അവരുമായി ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടൊപ്പം തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ കഠിനമായി പഠിക്കുകയും പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുകയും വേണം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ രസതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ നിയമം പോലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടാം. 

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് ജോലിയിൽ സ്വയം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുകയും വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരേക്കാൾ മുന്നിലാണ്. 

ആരോഗ്യം: ചുമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. രാത്രിയിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി: തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിനായി യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ധൈര്യം കാണിക്കാൻ കഴിയും. ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ആത്മീയമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അളവുകോലായി വർത്തിക്കുന്ന ഗുണമേന്മയാണ് സ്വയം പ്രചോദനം. 

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് വികാരങ്ങൾ കാണിക്കാനും പരസ്പര ധാരണ വികസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാഴ്ചകൾ കൈമാറാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വീക്ഷണങ്ങൾ കൈമാറുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ.

വിദ്യാഭ്യാസം: പ്രൊഫഷണലിസം സംയോജിപ്പിച്ച് ഗുണനിലവാരം നൽകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികവ് പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാവുന്നതിനാൽ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡായിരിക്കും. മാനേജ്മെന്റ്, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദമുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. സാധ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾ കാര്യക്ഷമതയോടെ കഴിവുകൾ നൽകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ലാഭം നേടിയേക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച ശാരീരിക ക്ഷമത മികച്ചതായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളിൽ ഉത്സാഹത്തിനും കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തിനും ഇടയാക്കും. ഈ ഉത്സാഹം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും.

പ്രതിവിധി: വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ വ്യാഴത്തിന് വേണ്ടി യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അരക്ഷിത വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, ഇതുമൂലം ഫലപ്രദമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ, സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് നാട്ടുകാർ അവരുടെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം, ഇത് അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ സാധ്യമായ തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം ഉണ്ടാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. 

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിൽ ഏകാഗ്രത ഇല്ലായ്‌മയ്‌ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ സാധ്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മനസ്സിന്റെ വ്യതിയാനം കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം. അതിനാൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി പുതിയ പ്രോജക്‌റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരായിരിക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്‌ടുകളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലി അസൈൻമെന്റിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തനല്ലായിരിക്കാം.നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ലാഭം നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താനായേക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാവുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലമായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിമിതിയായി ചേർത്തേക്കാം.

പ്രതിവിധി - "ഓം കാലികയേ നമഃ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവർ പിന്തുടരുന്ന പ്രയത്നങ്ങളിൽ കൂടുതൽ യുക്തി കണ്ടെത്താനുള്ള ശീലം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഈ നാട്ടുകാർ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഈ സ്വദേശികൾ ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ അവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം ഈ ആഴ്‌ചയിൽ സൗഹാർദ്ദപരമായിരിക്കില്ല, ധാരണക്കുറവ് കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കാം. അഡ്ജസ്റ്റ്‌മെന്റിന്റെ അഭാവം നിമിത്തം പ്രശ്‌നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം, നല്ല പ്രണയത്തിനുള്ള പ്രവണത ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇല്ലാതായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയോട് ആവശ്യമായ സ്‌നേഹം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാം, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട താൽപ്പര്യക്കുറവും വ്യതിയാനവും മൂലമാകാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നേക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം - നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ജോലി സമ്മർദ്ദം നിങ്ങളെ പിന്നോട്ടടിപ്പിച്ചേക്കാം, ജോലി സമ്മർദ്ദം കാരണം - നിങ്ങൾ പിശകുകൾ വരുത്തിയേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ വരുമാന വരുമാനവും നിങ്ങൾ നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രോത്സാഹനങ്ങളും കുറച്ചേക്കാം. 

ആരോഗ്യം- നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങാം, നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം നിമിത്തം ഇത് ഉണ്ടാകാം. മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി- ദിവസവും 41 തവണ "ഓം നമോ നാരായണ" ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ ഈ ആഴ്‌ചയിൽ കൂടുതൽ സംവേദനക്ഷമതയും അഹംഭാവ പ്രശ്‌നങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചേക്കാം. അവർക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, ഇതുമൂലം അവർക്ക് അത്യാവശ്യമായേക്കാവുന്ന പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വൈകാരിക അസന്തുലിതാവസ്ഥ സാധ്യമായേക്കാം, ഇതുമൂലം ഈ നാട്ടുകാർ സ്വയം പിന്നോട്ട് വലിച്ചേക്കാം. 

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ അകലം പാലിച്ചേക്കാം, ഇത് കാര്യക്ഷമതയുടെ അഭാവവും പരസ്പര ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി സ്‌നേഹപൂർവകമായ വികാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം. സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ ഈ ശീലം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ പിന്നിലായിരിക്കാം, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കാവുന്ന താൽപ്പര്യക്കുറവ് കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം. ഇത് ചെയ്താൽ മാത്രം, ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാനും നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസാധാരണമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും പുതിയ പ്രോജക്‌ടുകളും ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ പരീക്ഷിച്ചേക്കാം. ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മൂല്യവത്തായേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം- കഠിനമായ ജലദോഷം, ചുമ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ സാധ്യമായ അലർജിക്ക് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാവുന്ന കൂൾ ഡ്രിങ്ക്‌സ് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി- “ഓം ഭാർഗവായ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ ഈ ആഴ്ചയിൽ അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായേക്കാം. എല്ലാം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുതരം നിരാശാജനകമായ വികാരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ലൗകികവും ഭൗതികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഒതുക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുകയും നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം, ഇതുമൂലം ശരിയായ ധാരണ വികസിച്ചേക്കില്ല, തൽഫലമായി സ്നേഹം വാടിപ്പോകും.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിലോസഫി, ലോ തുടങ്ങിയ ഉന്നതപഠനത്തിനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും നിങ്ങൾ വീണ്ടും ലോഗുകൾ നേരിടുന്നതിനാൽ ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നന്നായി ക്രമീകരിക്കുകയും അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ള ഒരേയൊരു കാര്യം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആത്മവിശ്വാസം പോലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തി നഷ്ടപ്പെടാം.നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണ് എങ്കിൽ, ബിസിനസ്സിലെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പരിമിതിയായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലം നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത തലവേദന ഉണ്ടാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, കൂടുതൽ ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ധ്യാനവും യോഗയും പിന്തുടരേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി-  "ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ മനസ്സിലെ ആശയക്കുഴപ്പം കാരണം ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം. ക്ഷമ നഷ്‌ടമായതിനാൽ, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ പ്രകടനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ ഈ നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഈ ആഴ്ച വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം ഇല്ലായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുകയും നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന കീവേഡാണ് ഫോക്കസ്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുത്തേക്കാം, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അതിനാൽ, ഉയർന്ന സ്കോർ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ നന്നായി തയ്യാറാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഉദ്യോഗം- സംതൃപ്തിയുടെ അഭാവം മൂലം ജോലി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തും. ചിലപ്പോൾ, ജോലിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപത്തിൽ പോലും ബിസിനസ്സ് നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാലുകളിൽ വേദനയും സന്ധികളിൽ കാഠിന്യവും അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ധ്യാനം/യോഗ ചെയ്യുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

പ്രതിവിധി- "ഓം മണ്ഡായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 44 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച സുഗമമായി കാണപ്പെടും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവേശകരമായ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളിലെ വർദ്ധനവ്, പുതിയ സുഹൃത്തുക്കൾ മുതലായവ. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സൗഹാർദ്ദപരവും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾ സന്തോഷം സ്ഥാപിക്കും. നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പ്രണയ സ്‌കോറുകൾ തീർക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാനാകുമെന്നതിനാൽ ഈ ആഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസരംഗം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദ്ധാനം നൽകുന്നതായി കാണുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി തിളങ്ങും. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ഇടം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ സർക്കാർ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളോട് കടുത്ത എതിരാളിയായി തെളിയിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശാരീരികക്ഷമത സാധ്യമാണ്, കാരണം പ്രതിരോധശേഷി നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതായിരിക്കാം. പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ആരോഗ്യ നിലവാരം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രതിവിധി-  "ഓം ഭൗമായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer