സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 28 മെയ് - 3 ജൂൺ 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ ലഭിക്കും. റൂട്ട് നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ.

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (28 മെയ് 2023 മുതൽ 3 ജൂൺ 2023 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

നമ്പർ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടതിന് ശേഷം അവർ പിന്തുടരുന്ന പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയം നേടാൻ കഴിയും. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയും ആസൂത്രണവും സഹായകമാകും. ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് മുകളിൽ എത്തുന്നതിനും വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനും പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളവരായി ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നാട്ടുകാർക്ക് മുകളിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, അങ്ങനെ അവരുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ അവരെ നയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷകരവും ആത്മാർത്ഥവുമായ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ നല്ല ഇഷ്ടം തുറന്നുകാട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടുതൽ റൊമാന്റിക്, പ്രണയ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഇതുമൂലം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ശക്തമായ ധാരണ വികസിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾ സ്വയം ഉയർന്ന നിലവാരം സ്ഥാപിക്കുകയും അവ നേടുകയും ചെയ്യും. മാനേജ്മെന്റ്, ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം കാണിക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും. ഉയർന്ന സ്കോർ ചെയ്യാനും സഹപാഠികളുമായി മത്സരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് സൗഹാർദ്ദപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ മുൻനിർത്തിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും. ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലാഭവിഹിതത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനും എതിരാളികളെക്കാൾ വിജയിക്കാനും കഴിയും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകളും പങ്കാളിത്തവും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ നിരവധി വാതിലുകൾ തുറക്കും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ഊർജ്ജം ആസ്വദിക്കും. ഈ ഊർജ്ജം മൂലം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യ നിലനിർത്താൻ കഴിയും. കൂടാതെ നല്ല അളവിലുള്ള ഉത്സാഹവുംഉണ്ടാകും , ഇത് ഫിറ്റ്നസ് ആയി തുടരാൻ സഹായിക്കും.

പ്രതിവിധി-"ഓം സൂര്യായ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അവർ പിന്തുടരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലിസം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവർ ഉത്സാഹം കാണിക്കും. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആഴ്ച ഈ നാട്ടുകാരിൽ വിശാലമനസ്കത ഉണ്ടാകും. ഈ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ വിജയത്തെ നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ കൂടുതൽ ആത്മീയ സഹജാവബോധം നേടാൻ നാട്ടുകാർക്ക് കഴിയും. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ, അവർ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം- സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മൂടും, ഇക്കാരണത്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ വിചാരണ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നല്ല ആശയവിനിമയം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും പരസ്പരം സൃഷ്ടിച്ചത് പോലെ ഈ ആഴ്ച ദൃശ്യമാകും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗിന് പോകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലവാരം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഇക്കണോമിക്സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. പഠനത്തിൽ മികച്ച സ്കോർ നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ അക്കാദമിക് രംഗത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാകും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഹാജരാകുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള യാത്രയായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജോലി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത കാരണം, നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനും നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ അംഗീകാരം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു തുക ലാഭവും പുതിയ ബിസിനസ്സ് കോൺടാക്റ്റുകളും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കഴിയും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനും നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹവും പ്രചോദനവും അനുഭവപ്പെടും, ഇത് കൂടുതൽ ഫിറ്റ്നസ് ആകാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കും. 

പ്രതിവിധി-  "ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾക്ക് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ധൈര്യമുണ്ടാകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അടിത്തറ വിശാലമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ഈ കാലഘട്ടം അനുകൂലമായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഒരു റൊമാന്റിക് മൂഡിൽ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ മികച്ച ബന്ധം ഉണ്ടാകും. വിവാഹിതരായ സ്വദേശികൾക്ക്, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മംഗളകരമായ അവസരങ്ങൾ കാരണം സന്ദർശകർ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. മാനേജ്മെന്റ്, ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചില അസാധാരണ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അർഹമായ രൂപത്തിലായിരിക്കും. പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ നേടുന്നതിനും അതിലൂടെ അംഗീകാരം നേടുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചൂടുള്ള ഡീലുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കും, അത്തരം ഡീലുകൾ ലാഭകരമായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ അന്തർനിർമ്മിത ധൈര്യം കാരണം ഇത് സാധ്യമാകും. ഈ ധൈര്യവും ഉത്സാഹവും നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിക്കും. കൂടുതൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗുരവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ ആസൂത്രണം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, കാരണം ഈ സ്വദേശികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നല്ലതല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനാൽ, ദൂരയാത്രകൾ നാട്ടുകാർ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ, സ്വദേശികൾക്ക് ഓഹരികൾ വഴി നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം- ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള സുഗമമായ ബന്ധത്തിന് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. നല്ല ബന്ധവും സന്തോഷവും നിലനിർത്താൻ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കുടുംബത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ പരിഹരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയോടൊപ്പമുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ ഏതെങ്കിലും കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് നടത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ഭാവിയിലേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ അതിനായി കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വെബ് ഡിസൈനിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമവും ഏകാഗ്രതയും ചെലുത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠന കോഴ്സ് കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും വേണം. പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏകാഗ്രതയിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായേക്കാം. പഠനങ്ങൾ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല, എന്നാൽ ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയേക്കാം. ഒരു പുതിയ പഠനരീതി പിന്തുടരുകയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമാകാം. കഠിനാധ്വാനത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കില്ല, അത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കാരണം, നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി നിങ്ങൾ കടുത്ത മത്സരം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോരായ്മയാകും.

ആരോഗ്യം- മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ല്ലെങ്കിൽ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇരയാകാൻ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേക്കാം. എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. 

പ്രതിവിധി-  "ഓം രാഹവേ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച വിജയം നേരിടാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകാം, കൂടാതെ അവർ നിശ്ചയിച്ച പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. അവർക്ക് കൂടുതൽ കലാപരമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്ച അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർ കൂടുതൽ യുക്തി കണ്ടെത്തും. ഈ ആഴ്ച ഈ സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യത്തിന്റെ ചില സൂചനകൾ സാധ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ ഈ സ്വദേശികൾക്ക് പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ധാരണ നിലനിർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ലൗഡ് ഒമ്പതിൽ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നല്ല പ്രണയകാലം സാധ്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പ്രണയത്തിലാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും ഈ ആഴ്ച കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം നടത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കാനും കഴിയും. വിദേശത്ത് പുതിയ പഠന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത് നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് വരും, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം. ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, മാർക്കറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠന മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനാകും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ നന്നായി തിളങ്ങാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന കൂടുതൽ പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ

ആരോഗ്യം- നല്ല തലത്തിലുള്ള ഉത്സാഹം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന സന്തോഷം കാരണം നിങ്ങളെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ നിലനിർത്തിയേക്കാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല.

പ്രതിവിധി-  “ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ച യാത്രകൾ സംബന്ധിച്ചും നല്ല തുക സമ്പാദിക്കുന്നതിലും പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. അവരും സംരക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ അവരുടെ മൂല്യം വർധിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന അതുല്യമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം അവർ. ഈ സ്വദേശികൾ സംഗീതം അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ തുടരാൻ അനുയോജ്യമായ ഒന്നായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഒരു ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ആകർഷണീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് നടത്തുകയും അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, അക്കൌണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ ചില പഠന മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവരായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളുമായി മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഇടം കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളെത്തന്നെ ഒരു നല്ല മാതൃകയാക്കാനുമുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൂടുതൽ ഏകാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- തിരക്കുള്ള ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ ചക്രവാളം വിപുലീകരിക്കാൻ ഈ ആഴ്‌ച അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കാം. പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ സാധ്യമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ആഴ്ചയിലെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശോഭയുള്ളതും അനുയോജ്യവുമായിരിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന പ്രധാന ഘടകം സന്തോഷമായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭാർഗവായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾക്ക് ആകർഷകത്വവും സുരക്ഷിതത്വവുമില്ല. അവരുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചും അവർ സ്വയം ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഈ സ്വദേശികൾക്ക് കുറഞ്ഞ സ്ഥലവും ആകർഷകത്വവും സാധ്യമായേക്കാം, ഇത് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ബാക്ക്‌ലോഗായി വർത്തിച്ചേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർ സ്വയം തയ്യാറെടുക്കാൻ ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ്.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വളരെയധികം സ്നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലായിരിക്കാം, കാരണം കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയും. ആകുലതകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം, ഒരു ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിയമം, തത്ത്വശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ഗുണകരമാകണമെന്നില്ല. പഠനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ നിലനിർത്തൽ ശക്തി മിതമായിരിക്കും, ഇതുമൂലം ഈ ആഴ്ച ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആഴ്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, സമയം കുറവായതിനാൽ പൂർണ്ണ പുരോഗതി കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മിതത്വം ഉള്ളതാണെന്ന് തെളിയിച്ചേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയും നിങ്ങൾ അധിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനം നേടാനാകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടസാധ്യതകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും നിരീക്ഷിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, അലർജിയും ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ, മികച്ച ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല.

പ്രതിവിധി-  "ഓം കേതവേ നമഃ" ദിവസവും 43 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, അവർ വിജയത്തിൽ വളരെ പിന്നിലായിരിക്കാം. യാത്രാവേളയിൽ ചില വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഈ ആഴ്ചയിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാകാം, ഇത് അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കാം. കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകളോട് പറ്റിനിൽക്കുകയും അവരെ കരയിൽ നിർത്താൻ ചിട്ടയായ പദ്ധതി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിലവിലുള്ള സ്വത്ത് പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാകാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കാരണം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അഭാവം നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനങ്ങൾ ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പിൻസീറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടാകാം, കാരണം നിങ്ങൾ അതിനായി പരിശ്രമിച്ചേക്കാം. അൽപ്പം ക്ഷമയോടെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതും കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം കാണിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം, അതുവഴി ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാൻ അത് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല, ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അവരുടെ റോളുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം നേരിടാനുള്ള ഉയർന്ന സാധ്യതകളും ലാഭത്തിന് മിതമായ സാധ്യതയും ഉണ്ടാകാം.

ആരോഗ്യം- സമ്മർദ്ദം മൂലം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും സന്ധികളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഭക്ഷണക്രമം കാരണം ഇത് സാധ്യമാകാം, അത് അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ അനാവശ്യ സമയത്ത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കാരണം ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം മണ്ഡായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച അവർക്ക് അനുകൂലമായ സംരംഭം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സമതുലിതമായ സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ആകർഷണീയത ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ 9-ാം സംഖ്യയിൽ പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യം വളർത്തിയെടുത്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ തത്വാധിഷ്ഠിത മനോഭാവം നിലനിർത്താനും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിൽ നല്ല ധാരണ വികസിച്ചേക്കാം, അത് ഈ ആഴ്ച സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയകഥ പോലെയായിരിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- മാനേജ്‌മെന്റ് മുതലായ വിഷയങ്ങളിലെ പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഈ നമ്പറിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അധിക പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ എടുക്കുകയും അതേ കാര്യത്തിൽ മികവ് പുലർത്തുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ജോലിയിൽ വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും അംഗീകാരം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അഭിനന്ദനം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിച്ചേക്കാം. അത്തരം വിലമതിപ്പ് കൂടുതൽ നന്നായി ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ - ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ഉയർന്ന ലാഭം നിലനിർത്താനും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സഹ എതിരാളികൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി നിലനിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും, ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്സാഹം മൂലമാകാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നേരിടേണ്ടി വരില്ല. നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മനോവീര്യം നിങ്ങളെ എന്നത്തേക്കാളും ഫിറ്റ് ആക്കിയേക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം മംഗളായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer