സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 27 ഓഗസ്റ്റ് - 02 സെപ്റ്റംബർ 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പറാണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (27 ഓഗസ്റ്റ് - 02 സെപ്റ്റംബർ, 2023) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

സംഖ്യ 1 സൂര്യനും 2 ചന്ദ്രനും 3 വ്യാഴവും 4 രാഹുവും 5 ബുധനും 6 ശുക്രനും 7 കേതുവും 8 ശനിയും 9 ചൊവ്വയും ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥാപിതവും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ സമീപനവും കാണിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളവരായിരിക്കും, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാത്രകൾ ഈ ആഴ്ച ഈ നാട്ടുകാർക്ക് സാധ്യമാണ്, അത് പ്രതിഫലദായകമായി മാറും. 

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ആകർഷണീയതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അത് നിലനിർത്താനും നിലനിർത്താനും കഴിയുമെന്ന ഫലപ്രദമായ ധാരണ മൂലമാകാം ഇത്. 

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രംഗം നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗമനപരമായിരിക്കാം, പഠനത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നേടാനും അത് മുതലാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ പിന്തുടരാനിടയുള്ള മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ പഠന സ്ട്രീമുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ജോലി നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, കൂടാതെ ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി അനുയോജ്യമായ പോരാട്ടം നടത്താനും കൂടുതൽ ലാഭം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. 

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഉത്സാഹം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി- തിങ്കളാഴ്‌ചകളിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിന് യാഗം-ഹവൻ നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ച 2-ആം സ്ഥാനക്കാർക്ക് ഉയർന്ന മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് നല്ല ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളും സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങളും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനം നൽകിയേക്കാം. 

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള സമീപനത്തിൽ നിങ്ങൾ ശാന്തനായിരിക്കാം, ഇതുമൂലം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഫലപ്രദമായ പരസ്പര ധാരണ നിലനിർത്താനും അതുവഴി ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുന്നതിനും അവരെ മറികടക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ചലനാത്മകമായ പോരാട്ടം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാനും പഠനത്തിൽ പരിമിതമായ നേട്ടം നിലനിർത്താനും നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ - ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രൊഫഷണലിസം മൂലമാകാം, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മുതലാക്കാനും കൂടുതൽ ലാഭം നേടാനുമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയേക്കാം. 

ആരോഗ്യം- ജലദോഷം, ചുമ തുടങ്ങിയ ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകൂ. പൊതുവേ, നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര യോഗ്യനായിരിക്കാം കൂടാതെ കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യാം, ഇത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിച്ചേക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 20 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

മൂന്നാം നമ്പർ സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ധൈര്യം കാണിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മസംതൃപ്തിയും തോന്നിയേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ആത്മീയമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും. 

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം നിലനിർത്താനും അത് സൗഹൃദപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം തോന്നിയേക്കാം, അതിനാൽ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വിജയവും അതുല്യമായ ധാരണയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം. 

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനും മികവ് പുലർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, നിയമം തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ നിങ്ങൾ മുകളിലുള്ള പഠന ശാഖ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദത്തിലാണെങ്കിലും ജോലിയിൽ ഉയർന്ന വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്തേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ചലനാത്മക കഴിവുകൾ കാണിക്കാനും സ്വയം അളക്കാനും നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് നല്ലൊരു ബോർഡർ വരയ്ക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. 

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും ഊർജ്ജവും നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സജീവമായ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇതിന് കാരണം. മെഡിറ്റേഷൻ/യോഗ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

പ്രതിവിധി-  "ഓം നമഃ ശിവായ" ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അരക്ഷിത വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, ഇതുമൂലം ഫലപ്രദമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഈ സ്വദേശികൾ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കാരണം അത് അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റില്ല. 

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, കാരണം ബന്ധത്തിന്റെ അഭാവവും ഫലപ്രദമായ ധാരണയും കാരണം കൂടുതൽ തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിനുമുമ്പ് ഇരുവരും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിൽ ഫലപ്രദമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യതിചലനമുണ്ടാകാം. പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകളും ഫലപ്രദമായ പഠനത്തിനുള്ള ശരിയായ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അഭാവവും ഈ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളുകൾ കാരണം, ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലക്ഷ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. 

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾക്ക് വയറ്റിലെ അസ്വസ്ഥതകൾക്കും ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്, അത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി- ചൊവ്വാഴ്ച ദുർഗ്ഗാഹോമം ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ച അഞ്ചാം നമ്പർ സ്വദേശികൾ വിജയത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം, മാത്രമല്ല അവർ നിശ്ചയിച്ച പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. അവർക്ക് കൂടുതൽ കലാപരമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്ച അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർ കൂടുതൽ യുക്തി കണ്ടെത്തും. 

കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ ഈ സ്വദേശികൾക്ക് പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം. ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ പൊതുവെ ബുദ്ധിശാലികളും വിജയത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇതിനോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നവരുമാണ്. 

പ്രണയബന്ധം- ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിൽ ചില ഗുരുതരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇതുമൂലം, അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയോടൊപ്പം നല്ല ബുദ്ധിശക്തി നിലനിർത്താനും സൃഷ്ടിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിമിതിയായി തോന്നിയേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ശരിയായ ചിന്തകളുടെ അഭാവവും പഠനത്തിൽ ഫലപ്രദമായ യുക്തിയുടെ അഭാവവും പഠനത്തിലെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ പഠനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ, നല്ല ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിലും മികച്ച മാർക്ക് നേടുന്നതിലും ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം.

പ്രൊഫഷണൽ- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, ശരിയായ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കാരണം നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ പിശകുകൾ വരുത്തിയേക്കാം, അശ്രദ്ധ കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം, ഇതിനായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

ആരോഗ്യം- ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അലർജി പ്രതികരണങ്ങൾ കാരണം സാധ്യമാകാം,

പ്രതിവിധി- “ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

6-ാം നമ്പർ സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച യാത്രയിലും നല്ല തുക സമ്പാദിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അവരും രക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ചയിൽ അവരുടെ മൂല്യം വർധിപ്പിക്കുന്ന അതുല്യമായ കഴിവുകൾ അവർ വികസിപ്പിക്കും. ഈ നാട്ടുകാർ സംഗീതം അഭ്യസിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച അത് തുടരാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാകും. 

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെയും വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെയും അഭാവം കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് കുറവായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ അടുത്തിടപഴകാൻ നിങ്ങൾ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, കാരണം ഇത് ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ കാര്യക്ഷമത കുറവായിരിക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന റാങ്കുകൾ നേടാനും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികളെക്കാൾ മുന്നിലെത്താനും കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, പ്രൊഫഷണൽ പഠനത്തിന്റെ ഉയർന്ന രീതികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന നിലവാരവും വളർച്ചയും കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല, മാത്രമല്ല നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം നേരിടാം, കൂടാതെ പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഓർഡറുകൾ നഷ്‌ടപ്പെടാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുകളിൽ പ്രകോപനം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇത് സാധ്യമായ അണുബാധകളുടെ സൂചനയായി നിങ്ങൾക്ക് വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന കടുത്ത വേദനയും ഉണ്ടായേക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ശുക്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

7-ാം നമ്പർ സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്‌ച ആകർഷകവും സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്തതുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവരുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചും അവർ സ്വയം ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അവർക്ക് സ്ഥലവും ആകർഷകത്വവും ഇല്ലായിരിക്കാം, ഇത് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബാക്ക്‌ലോഗായി വർത്തിച്ചേക്കാം. 

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഈഗോ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് ഫലപ്രദമായ ധാരണയുടെ അഭാവവും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും മൂലമാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, ഈ ബന്ധം സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമാക്കി മാറ്റാനും പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു കഥ സൃഷ്ടിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പിന്നിലെ രംഗം വ്യതിചലിച്ചതായി കാണപ്പെടാം, നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ തെറ്റുകൾ വരുത്തിയേക്കാം. അത്തരം പിഴവുകൾ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും സഹപാഠികൾക്കിടയിൽ മികച്ച മാതൃകയായി നിൽക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നോ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ഷെഡ്യൂളുകളുടെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടാകാം, നിങ്ങൾ തീവ്രമായ തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയമാകാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കാം. 

ആരോഗ്യം- അലർജി കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമായേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും സ്വയം ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ അതിനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗണേശായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

എട്ടാം നമ്പർ സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെടുകയും വിജയം നേടുന്നതിൽ അവർ പിന്നിലാകുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ, യാത്രാവേളയിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ചില വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെടാം, ഇത് അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കാം. 

പ്രണയബന്ധം- കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം തെറ്റായ ധാരണയും ക്രമീകരണമില്ലായ്മയും കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നല്ല ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം. നിങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ബന്ധം കൂടുതൽ പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മടുപ്പിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതിനാൽ പഠനത്തിന് പിന്നിലെ രംഗം നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാകണമെന്നില്ല. നിരന്തരമായ സമ്മർദം കാരണം, പഠനത്തിനായി നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും, നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ മാർക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ജോലി മാറ്റത്തിന്റെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ ആശങ്കാജനകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. 

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദ ഘടകങ്ങളും ആശങ്കകളും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തലവേദനയ്ക്ക് വിധേയമായേക്കാം. സമീകൃതാഹാരത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഹനുമതേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

9-ാം നമ്പർ സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച അവർക്ക് അനുകൂലമായ സംരംഭം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സമതുലിതമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. അവർ ഈ ആഴ്ച ഒരു ചാരുതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകും. ഈ സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച അവരുടെ എല്ലാ റൗണ്ട് കഴിവുകളും നൽകുകയും അവരുടെ കഴിവുകൾ വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. 

പ്രണയബന്ധം- ഫലപ്രദമായ അടുപ്പത്തിന്റെയും പരസ്പര ക്രമീകരണത്തിന്റെയും അഭാവം കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണയില്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ അകന്നുപോയേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തും.

വിദ്യാഭ്യാസം- വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകാഗ്രത നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുകയും ഇത് ഒരു ലക്ഷ്യമായി എടുക്കുകയും നേടുകയും വേണം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമീപനത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും ശ്രദ്ധയും പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്, അപ്പോൾ വിജയം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകൂ. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കനത്ത സമ്മർദ്ദത്തിനും മത്സരത്തിനും വിധേയരായേക്കാം, അത് നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം എടുത്തുകളഞ്ഞേക്കാം.

ആരോഗ്യം- വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അപകടങ്ങൾ / വീഴ്ചകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം. രക്താതിമർദ്ദം മൂലം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന കടുത്ത തലവേദനയ്ക്കും നിങ്ങൾ വിധേയരാകാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭൂമി പുത്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer