സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 03 ഡിസംബർ - 09 ഡിസംബർ 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ ലഭിക്കും. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം വായിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2023 ഡിസംബർ 3 മുതൽ 9 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

സംഖ്യ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ നമ്പർ വണ്ണിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ ഭരണപരമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത്തരം കഴിവുകൾ ഉള്ളതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് വിപുലീകരണ തീരുമാനങ്ങൾക്കും ആസൂത്രണത്തിനും പോകാനാകും, അത് മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഒരു അതുല്യ വ്യക്തിത്വത്തെ ചിത്രീകരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അവിസ്മരണീയമായ നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വികസിപ്പിക്കാനും അതുവഴി സന്തോഷം നിലനിർത്താനും കഴിയുന്ന കൂടുതൽ ധാരണകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാവുന്ന അടിമത്തം ഈ ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾ ഒന്നാം നമ്പറിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ് ആയിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുഗമമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലായിരിക്കാം, എന്നാൽ അത്തരം വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യാനും നല്ല മാർക്ക് നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിലും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അത്തരം ജോലികൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്നതും മുഖത്തെ സ്ഥിരതയിലേക്ക് നിങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ ഉയർന്ന ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, തലവേദനയും മറ്റും മാത്രം. ധ്യാനം/യോഗ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 19 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് പോകുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പതിവ് ജോലിയായി ഇത് പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും. ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനുപകരം, കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിൽ ഈ നാട്ടുകാർ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കൂടുതൽ സ്നേഹം ചിത്രീകരിക്കുകയും ഒരു ബന്ധത്തിന് ഒരു നല്ല മാതൃക വെക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. പരസ്പരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോണ്ടിംഗ് ഉയർന്നതായിരിക്കാം, അത്തരം ബോണ്ടിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്തേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാനും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഉയർന്ന മാതൃകയായി നിൽക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല നിലവാരം പുലർത്തുന്നുണ്ടാകാം.

ഉദ്യോഗം- ജോലിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നല്ല തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമായേക്കാം. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരവും പ്രശസ്തിയും നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിവുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ജോലിയിൽ ഗുണനിലവാരം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിലവിലുള്ള ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് മികച്ചതായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, ചുമ, ജലദോഷം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം. ധ്യാനവും യോഗയും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.

പ്രതിവിധി: തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിന് പുഷ്പപൂജ നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലിസവും അവർ പിന്തുടരുന്ന പരിശ്രമങ്ങളിൽ സംതൃപ്തിയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ, ഈ സ്വദേശികൾ നേർക്കുനേർ സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും, അവരുടെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായി അത്തരം പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നേരായ ബന്ധം സ്വീകരിക്കുകയും നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യാം. കൂടുതൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ സാധ്യമായേക്കാം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ഇത് നിലനിർത്തിയേക്കാം. നല്ല ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ കാരണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലിസം കാണിക്കാനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടി നന്നായി പഠിക്കാനും മികവ് പുലർത്താനുമുള്ള കൂടുതൽ ഉത്സാഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അവശേഷിച്ചേക്കാം. മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഫിനാൻസ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം.

ഉദ്യോഗം - നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്‌ച കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാവുന്ന ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലേക്കുള്ള മികച്ച പ്രവേശനവും മികച്ച ആക്‌സസും നിങ്ങൾക്ക് നേടാനായേക്കും. ഈ ജോലിയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിനന്ദനം നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളിൽ അവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടേക്കാം.

ആരോഗ്യം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പുതിയ ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ചെറിയ ദഹനപ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നതൊഴിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ അവശേഷിച്ചേക്കില്ല, ഇത് പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലമാകാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ബൃഹസ്പതയേ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം , വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ആസക്തി പ്രവണതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇത് ചിലപ്പോൾ അവർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിച്ചേക്കാം. മാത്രമല്ല, ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ചില പ്രത്യേകതകൾ അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഈ ആഴ്ചയിൽ ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ - നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം എളുപ്പത്തിൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സുപ്രധാനമായ ബന്ധം ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നഷ്‌ടമായേക്കാം, ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അസുഖകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള പഠനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയവും ഊർജവും അപഹരിച്ചേക്കാം. പഠിക്കുന്നത് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി തോന്നിയേക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് നേടിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ജോലിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇത് ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും കാര്യമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചേക്കില്ല. അധിക ജോലി സമ്മർദ്ദം കാരണം - നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പിശകുകൾ വരുത്തിയേക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ചുമലിൽ വലിയ ഭാരം ചേർത്തേക്കാം.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതിരോധശേഷി ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടാകാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുന്നത്. ഈ ആഴ്ചയിൽ അമിതവണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ആവശ്യമായ ഒരു സമീകൃതാഹാരം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം ദുർഗായ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും ഈ ആഴ്ചയിൽ അതിന് കൂടുതൽ രൂപം നൽകാനുമുള്ള ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്. കൂടാതെ, ഈ സ്വദേശികൾക്ക് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുരോഗതി നേടാനും കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ഈ സ്വദേശികൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയേക്കാം. ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ യുക്തി കണ്ടെത്താനും അവരുടെ മൂർച്ച കൂട്ടാനും കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ താഴ്ന്ന നിലയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിനും ഫലപ്രദമായ ധാരണയ്ക്കും ശരിയായ ഇടം നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അടിമത്തം ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നഷ്‌ടമായേക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ബാക്ക്‌ലോഗ് പുരോഗതിയിലുണ്ടാകാം, കാര്യക്ഷമമായും കാര്യക്ഷമമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രതയിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് നന്നായി ട്യൂൺ ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രവേശനം നൽകുകയും വേണം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ സാധ്യമായേക്കാവുന്ന ജോലി സമ്മർദ്ദം നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യാനും മുന്നോട്ട് പോകാനുമുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കില്ല, ഇത് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണ് എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി നിങ്ങൾ കടുത്ത മത്സരത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടാകാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. പ്രതിരോധശേഷി, അലർജി എന്നിവയുടെ അഭാവം മൂലം ചർമ്മത്തിൽ ചില ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാം, ഇതിനായി നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആശങ്കകൾ നൽകിയേക്കാം. മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകൾ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

പ്രതിവിധി: “ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ച സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ പൂർണ്ണമായ കഴിവുകളോടെ അവരുടെ ആന്തരിക ശക്തി കണ്ടെത്തിയേക്കാം. ഇതോടെ, അവർക്ക് അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മകത വിപുലീകരിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് അവരെ മുകളിലെത്താൻ വഴികാട്ടിയേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്ച അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് വളരെയധികം ഊർജ്ജസ്വലത അനുഭവപ്പെടും.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ പരസ്പര ബന്ധം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള ചിന്താ തലം ഉയർന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഒരു അവധിക്കാല യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും അത്തരം അവസരങ്ങളെ വിലമതിക്കാനും കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്നതിനും മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പ്രാവീണ്യം നേടിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ഉന്നതിയിലെത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ ഐഡന്റിറ്റി തുറന്നുകാട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഉപരിപഠനത്തിനായി വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള ഫലപ്രദമായ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകൾ നേടുകയും മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും.നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം.നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഉയർന്ന ലാഭം നേടാനും സ്വയം സുഖകരമാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങളിൽ ചലനാത്മകമായ ഊർജ്ജം അവശേഷിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടായിരിക്കാം.ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾക്ക് പൊള്ളുന്ന ആരോഗ്യം അവശേഷിക്കും. ശക്തമായ ആരോഗ്യം നിങ്ങളിലുള്ള ഉത്സാഹവും ആത്മവിശ്വാസവും മൂലമായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾ പൂർണതയോടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി: “ഓം ഭാർഗവായ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ അവരുടെ ജോലികളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടാകാം, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫലങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുകയും അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ദൈവത്തോടുള്ള കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രണയത്തിലും ബന്ധത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കെടുത്തിയേക്കാം. ഈ വാദങ്ങൾ ഈഗോ പ്രശ്‌നങ്ങൾ മൂലമാകാം, ബന്ധത്തിലെ ചാരുത നശിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിറുത്താൻ ശാന്തത പാലിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്-അതുവഴി ബന്ധം കേടുകൂടാതെയും സുസ്ഥിരമായും നിലനിൽക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി കുറവായിരിക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് - നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ധ്യാനം പിന്തുടരുകയും ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം - അതിനാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിജയത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി തർക്കത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുണനിലവാരം നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. ഇത് നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇഷ്ടം നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇത് ഗൗരവമായി കാണുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും വേണം.

ആരോഗ്യം: വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ, നിങ്ങൾ ഭാരമുള്ള വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. മറുവശത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചർമ്മ തിണർപ്പ് പോലുള്ള അലർജികൾക്കും നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഗണേശായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ

ഈ ആഴ്‌ച നാട്ടുകാർക്ക് അത്ര സുഖകരമല്ലായിരിക്കാം, മാത്രമല്ല മികച്ചതും പ്രയോജനകരവുമായ ഫലങ്ങൾക്കായി അവർ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. നാട്ടുകാർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം നേടാനും അതുവഴി തങ്ങളുടെ ദൈവികത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എവിടെയെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാനും കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം- കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം ഇല്ലായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുകയും നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന കീവേഡാണ് 'ഫോക്കസ്'. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുത്തേക്കാം, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അതിനാൽ, ഉയർന്ന സ്കോർ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ നന്നായി തയ്യാറാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ഏകാഗ്രത കുറയാനും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയാനും സാധ്യതയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

ഉദ്യോഗം- സംതൃപ്തിയുടെ അഭാവം മൂലം ജോലി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തും. ചിലപ്പോൾ, ജോലിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയമായേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാലുകളിൽ വേദനയും സന്ധികളിൽ കാഠിന്യവും അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ധ്യാനം/യോഗ ചെയ്യുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പനി വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തും.നിങ്ങൾ വ്യായാമത്തിലേക്ക് സ്വയം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകീകൃതത നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം മണ്ഡായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 44 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(If you are born on the 9th, 18th, or 27th of any month)

നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ച സുഗമമായേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവേശകരമായ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സാമ്പത്തികവും നേട്ടവും, പുതിയ സുഹൃത്തുക്കൾ മുതലായവ. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സൗഹാർദ്ദപരവും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഫലപ്രദമായ ധാരണ കാരണം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾ സന്തോഷം സ്ഥാപിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാനാകുമെന്നതിനാൽ ഈ ആഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസരംഗം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദ്ധാനം നൽകുന്നതായി കാണുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി തിളങ്ങും. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ഇടം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൂടുതൽ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത്തരം പഠനങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലാകാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ സർക്കാർ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ പൊതുമേഖലാ ജോലികൾക്കായി ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, അത്തരം പൊതുമേഖലാ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശാരീരിക ക്ഷമത സാധ്യമാണ്, നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പോസിറ്റിവിറ്റി കാരണം ഇത് ഉണ്ടാകാം. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ശക്തി നേടിയേക്കാം, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ രൂപം നൽകാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യം സാധ്യമായേക്കാം, അത്തരം ധൈര്യം നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭൗമായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer