ഒരു മാസത്തിൽ ശുക്രൻ സംക്രമണം രണ്ടുതവണ സംഭവിക്കും- അതിന്റെ സ്വാധീനം അറിയാം!

ശുക്രൻ 2 തവണ 24 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംക്രമിക്കും. ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, ഈ സംക്രമണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും, രാജ്യത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. കൂടുതൽ അറിയാം. ഈ ബ്ലോഗിൽ, ഓഗസ്റ്റ് 07 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന 2 പ്രധാന സംക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ സമയം ശുക്രനും 3 തവണ നക്ഷത്രങ്ങൾ മാറ്റാൻ പോകുന്നു. 24 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 5 ശുക്രസംക്രമണം ഉണ്ടാകും. 24 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശുക്രന് 5 തവണ സംക്രമിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നതുപോലുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം? ഈ 5 സംക്രമങ്ങളിൽ, 2 സംക്രമങ്ങൾ ശുക്രന്റെ രാശി മാറുന്നതിനും മറ്റ് 3 നക്ഷത്ര സംക്രമങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതിനാൽ, ഈ 5 സംക്രമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിന്റെ നിഷേധാത്മക സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ പരിഹാരങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം, ഈ സംക്രമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രാശികളിൽ എന്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കൂടാതെ രാജ്യത്തും, ലോകമെമ്പാടും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരാം, അത്തരം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Numerology

ഈ 5 ശുക്ര സംക്രമണങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും?

ഈ 5 സംക്രമങ്ങളുടെ തീയതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാം, അതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം രാശി സംക്രമങ്ങളും മറ്റ് 3 നക്ഷത്ര സംക്രമങ്ങളുമാണ്.

നമ്മൾ രാശിചക്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ,

ഒന്നാം സംക്രമണം: കർക്കടകത്തിലെ ശുക്രസംക്രമണം : 2022 ഓഗസ്റ്റ് 7-ന് രാവിലെ 05:12 ന് കർക്കടകമായ രാശിചക്രത്തിൽ നിന്ന് ശുക്രൻ സംക്രമിക്കും.

രണ്ടാം സംക്രമണം: ചിങ്ങത്തിലെ ശുക്രസംക്രമണം : ശുക്രൻ 2022 ഓഗസ്റ്റ് 31 ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 04:09 ന് ചിങ്ങത്തിൽ സംക്രമിക്കും, അപ്പോൾ ശുക്രൻ, കർക്കടകത്തിൽ നിന്ന് ചിങ്ങം രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും.

നക്ഷത്രങ്ങളിലെ സംക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച്,

ഒന്നാം സംക്രമണം: പൂയം നക്ഷത്രത്തിലെ ശുക്രസംക്രമണം: 09 ഓഗസ്റ്റ്, 2022, 10:16 pm.

രണ്ടാം സംക്രമണം: ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ ശുക്രസംക്രമണം: 20 ഓഗസ്റ്റ്, 2022, 07:02 pm.

മൂന്നാം സംക്രമണം: മകം നക്ഷത്രത്തിലെ ശുക്രസംക്രമണം: 31 ഓഗസ്റ്റ്, 2022 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്, 2:21 pm.

കുറിപ്പ്: ഇവിടെ നമ്മൾ രാശിയിലെ ശുക്രസംക്രമണത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഈ സംക്രമണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും, രാജ്യത്തിലും ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും നോക്കാം.

2 ശുക്ര സംക്രമണത്തിന്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ

ഈ ഗ്രഹം എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെയും ഉപകാരിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, ദാമ്പത്യ സന്തോഷം, ആസ്വാദനം, ആഡംബരം, പ്രശസ്തി, കല, കഴിവ്, സൗന്ദര്യം, പ്രണയം, ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് മുതലായവയുടെ ഗുണകാംക്ഷിയായി സൂര്യനെ കണക്കാക്കുന്നു. ശുക്രന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാശിയാണ് മീനം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രാശി, ഇടവം, തുലാം രാശികളുടെ ഭരണ ഗ്രഹമായും ശുക്രനെ കണക്കാക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് സംക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും, ശുക്ര സംക്രമണം ചിങ്ങത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു, ശുക്രൻ, ചിങ്ങം രാശി അതിന്റെ ശത്രുവിനെപ്പോലെയാണ്. അതിനാൽ, ശുക്രന്റെ ഈ സ്ഥാനം നല്ലതായി കണക്കാക്കില്ല. ശുക്രനും, ചിങ്ങവും തമ്മിൽ നിരവധി സാമ്യതകളുണ്ട്, അതിനാൽ ശുക്രന്റെ ഈ സ്ഥാനം ഫലപ്രദമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

സംക്രമത്തിന്റെ സ്വാധീന ആഗോളതലത്തിൽ

ആഗോളതലത്തിലെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകമ്പോൾ

 • സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, മറ്റ് ലോഹങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാം.
 • ശുക്രൻ ഗ്രഹത്തിലെ ഈ സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ കാരണം, രാജ്യത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, മറുവശത്ത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
 • നെല്ല്, ധാന്യങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് കാണാം.
 • രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, ഉയർച്ച താഴ്ചകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

ഈ 2 ശുക്ര സംക്രമങ്ങൾ കർക്കടകം, ചിങ്ങം രാശിയിലെ സ്വാധീനം

ഈ രാശികളിൽ ഈ സംക്രമങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും.

ഒന്നാമതായി, കർക്കടകത്തിലെ ശുക്രൻ സംക്രമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ,

 • നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
 • ഈ സമയം പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.
 • ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കം നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതും ഈ സമയത്ത് ശരിയാക്കും.
 • ഈ രാശിക്കാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗവേഷണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങളും, ശുഭഫലങ്ങളും ലഭിക്കും.
 • വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി ഒരു വസ്തു നിക്ഷേപിക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാം.
 • നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സ്ഥിരമായിരിക്കും.

പരിഹാരം: നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മധുരമുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക.

ചിങ്ങം രാശിയിൽ ശുക്രന്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ,

 • രാശികാർക്കിടയിൽ കുടുംബ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യവും, സംസാരവും നിയന്ത്രിക്കണം.
 • ഈ സമയം, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ, പണമിടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമാണ്.
 • പഠനത്തിന് ഈ സമയം നല്ലതായിരിക്കും.
 • പ്രണയബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ സമയവും നല്ലതാണ്.
 • പരസ്പര ധാരണയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.
 • വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് ഈ സംക്രമത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.
 • ചിങ്ങം രാശിക്കാർ കലാകാരന്മാരോ, ആശയവിനിമയ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോ ആയ ആളികൾക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.

പരിഹാരം: നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയ്ക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ മുതലായവ നൽകുക.

ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും

മേടം, ഇടവം, മിഥുനം, വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം

ശുക്രനായുള്ള രാശികാർക്കനുസരിച്ച് പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ

മേടം : ശുഭ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് വജ്രം ധരിക്കാം.

ഇടവം: 11 അല്ലെങ്കിൽ 21 വെള്ളിയാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക.

മിഥുനം : മഞ്ഞ തുണി, അരി, പഞ്ചസാര, ശർക്കര എന്നിവയും മറ്റും ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുക.

കർക്കടകം: പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം പൂജിക്കുകയും, ശുക്രമന്ത്രം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ചിങ്ങം: വജ്രം, സ്വർണ്ണം, റൈൻസ്റ്റോൺ എന്നിവ ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുക.

കന്നി: സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുക, നിങ്ങളുടെ വീട് എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.

തുലാം: പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ശിവന് വെളുത്ത പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുക.

വൃശ്ചികം: പുളിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കരുത്.

ധനു: റൈൻസ്റ്റോൺ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മാല ധരിക്കുക.

മകരം : ഏലയ്ക്ക വെള്ളത്തിലിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുളിക്കുക.

കുംഭം: വെള്ളിയാഴ്ച ഉറുമ്പുകൾക്ക് ധാന്യമാവ് നൽകുക.

മീനം: എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം എടുത്ത് വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള പശുവിനെ ഊട്ടുക.

അസ്‌ട്രോസെജുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer