സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (ഫെബ്രുവരി 6 മുതൽ Feb 12, 2022 വരെ)

സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1

(ഏത് മാസത്തിലെയും 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയുടെതുടക്കത്തിൽ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി തോന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ജോലി ചിട്ടയായി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ ആഴ്ച അവസാനം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓഹരികളിൽ നിന്ന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഈ സമയം അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. ബന്ധത്തിൽ ഈഗോ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല.

പരിഹാരം

രാവിലെ കുളിച്ചതിന് ശേഷം സൂര്യന് ആർഘ്യ സമർപ്പിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2

(ഏത് മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ രണ്ടുതവണ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ വിഷമത്തിന് കാരണമാകും. നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ സംതൃപ്തി നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ, ഈ ആഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ലായിരിക്കാം, എന്നാൽ ആഴ്ചയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ആഴ്ചാവസാനം ബന്ധങ്ങളിൽ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം.

പരിഹാരം

ദിവസവും 11 തവണ "ഓം സോമായ നമഃ" ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം നൽകുന്ന പുതിയ ഇടപാടുകൾ ലഭിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങൾ വിലമതിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമയം അനുകൂലമാണ്.

പരിഹാരം

ദിവസവും 21 തവണ "ഓം ബൃഹസ്പതയേ നമഃ" ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4

(നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഏത് മാസത്തിലും 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണെങ്കിൽ)

ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ല സമയമായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സമ്മർദ്ദമോ ജോലി മാറ്റമോ ഉണ്ടാകാം. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം, അതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ ചെലവുകൾ സാധ്യത കാണുന്നു, എന്നാൽ അതേ സമയം, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് നേടാനും കഴിഞ്ഞേക്കും, അതിനാൽ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ദഹന സംബന്ധമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം : ദുർഗ ചാലിസ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ) ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. കൂടാതെ, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഊഹക്കച്ചവടത്തിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടാകും. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ലഭിക്കും. കുടുംബ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരായിരിക്കും. ചില ചർമ്മ രോഗങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം : ദിവസവും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഔദ്യോഗികമായി, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും അർപ്പണബോധത്തിനും പ്രമോഷൻ ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ, ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും പുതിയ ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തികമായി ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ സുഖകരമായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ വിവാഹമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. ശാരീരികക്ഷമത അനുകൂലമായിരിക്കും.

പരിഹാരം : വെള്ളിയാഴ്ച ശുക്ര യജ്ഞം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ചില സമ്മർദപൂരിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം, ജോലി മാറുന്നത് പോലെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. ബിസിനസിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചില നഷ്ടങ്ങൾ നേരിടാം. നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധത്തിൽ ഐക്യം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. നിഗൂഢശാസ്ത്ര സഹായത്തോടെ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

പരിഹാരം : ദിവസവും 16 തവണ "ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ" ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഔദ്യോഗികമായി ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കില്ല. സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകില്ല, ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തും. ജോലിയിൽ ഒരു മാറ്റത്തിനായി നിങ്ങൾ നോക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. ബിസിനസിൽ, കുറഞ്ഞ വരുമാനം ലഭ്യമാകും. ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടാനല്ല യോഗം കാണുന്നു.

പരിഹാരം : ദിവസവും 17 തവണ "ഓം മണ്ഡായ നമഃ" ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഉയർന്ന ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ചില അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ലാഭവും, സംതൃപ്തിയും ലഭിക്കും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഡറുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളോടുള്ള സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തും. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾ പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും.

പരിഹാരം : ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ചൊവ്വ ഗ്രഹ യജ്ഞം നടത്തുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആസ്ട്രോസേജിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer