സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 03 - 09 ജൂലൈ 2022

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Numerology

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം ( 03 - 09 ജൂലൈ 2022 വരെ)

സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1

(ഏത് മാസത്തിലെയും 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

നിങ്ങളുടെ ജോലി, സാമ്പത്തികം, ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതും അതേ ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ഐക്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുമാണ്. ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അംഗീകാരം ലഭിക്കാം, അതേ സമയം വെല്ലുവിളികൾ നിലനിൽക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ, അത് നേട്ടങ്ങളുടെയും, ചെലവുകളുടെയും ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കാം. ബന്ധത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ ആത്മീയത അഭികാമ്യമാണ്. ആരോഗ്യപരമായി, നിങ്ങൾക്ക് തലവേദനയും, ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം-ഞായറാഴ്ച സൂര്യന് ഹോമം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2

(ഏത് മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ചില വൈകാരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങൾക്ക് വഴക്കമുള്ള തീരുമാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരാം. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇതിനായി സുഗമമായ ഫലങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കാം, അതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക.

പരിഹാരം-ദിവസവും 20 തവണ 'ഓം ചന്ദ്രായ നമഃ’ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വികസനവും അവസരങ്ങളും ലഭിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ലഭിക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്കയറ്റത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് അസൈൻമെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദേശയാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം. പണമൊഴുക്ക് വർധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ലാഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും മികച്ചതായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഉയർന്ന താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കും.

പരിഹാരം- ദിവസവും 21 തവണ ‘ഓം ഗുരവേ നമഃ’ എന്ന് ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4

(നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഏത് മാസത്തിലും 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്നതായിരിക്കും. നല്ല ജോലി സാധ്യതകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം തോന്നുകയും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കുകയും അതുവഴി ഒരു പ്രത്യേക ഇടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. അനന്തരാവകാശം പോലുള്ള അപ്രതീക്ഷിത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങളുണ്ടാകും. കാഷ്വൽ യാത്രകളിലൂടെ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മംഗളകരമായ ചടങ്ങുകൾ നടക്കാം, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

പരിഹാരം - ചൊവ്വാഴ്ച ദുർഗ്ഗാഹോമം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ചയിൽ, പുസ്‌തകങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല സമയമായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ട്രേഡിംഗിൽ പ്രവേശിക്കാനും നല്ല ലാഭം നേടാനും കഴിയും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭാഗ്യവും ഉണ്ടാകും, ഇത് നല്ല സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കും. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ നല്ല സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ കൂടുതൽ യോജിപ്പുണ്ടാകും. ഈ ആഴ്‌ച കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോകാനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.

പരിഹാരം- ദിവസവും 41 തവണ 'ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ' എന്ന് ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാകണമെന്നില്ല. ജോലി സമ്മർദം മൂലം നിങ്ങൾ അകന്നു പോയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് കഠിനാധ്വാനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കില്ല. ബിസിനസ്സിൽ, പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ നേടുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ പണത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ബന്ധങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാഗ്യം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം അത്ര അനുകൂലമല്ല. കഠിനാധ്വാനം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകൂ എന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം- ദിവസവും 33 തവണ "ഓം ശുക്രായ നമഃ " ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ചയിൽ, വിജയത്തിനായി ക്ഷമ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ജോലിയിൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് ഉയർച്ച-താഴ്ചകൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കില്ല, ഇത് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാം, അത്തരം മാറ്റം പ്രതിഫലദായകമായിരിക്കില്ല. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരാം, ബിസിനസ്സിലെ നിങ്ങളുടെ തന്ത്രം കാലഹരണപ്പെട്ടേക്കാം. ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം- ദിവസവും 16 തവണ 'ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ' ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന പരിശ്രമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാം, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ മുതലെടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കാം. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ പിശകുകൾ വരുത്താം. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ മുതലെടുക്കാനും മേൽക്കൈ നേടാനും ശ്രമിക്കാം. ഈ ആഴ്ച കാലുകൾക്ക് വേദനയും, ദഹനപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടാം, ഇതിനായി യോഗ/ധ്യാനം എന്നിവ പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ സൗഹൃദപരമായ സമീപനം അത്യാവശ്യമാണ്.

പരിഹാരം- ശനി ദിവസങ്ങളിൽ അംഗ വൈകല്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സംതൃപ്തിയിലും, സാമ്പത്തികമായും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം. നിങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള പുതിയ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലും നിങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. പണത്തിന്റെ വരവ് വർധിക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ, പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി പ്രണയബന്ധം ഉയരാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത ഉയരും.

പരിഹാരം-ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ഹനുമാൻ ചാലിസ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആസ്ട്രോസേജിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer