സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 29 മെയ് - 4 ജൂൺ 2022

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Numerology

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (29 മെയ് - 4 ജൂൺ 2022) സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1

(ഏത് മാസത്തിലെയും 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ശാന്തവും സന്തോഷപ്രദവുമായ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും കൂടാതെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനും ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ തുണയ്ക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ, ദേഷ്യവും. ആധിപത്യ സ്വഭാവവും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു.

പ്രണയ ജീവിതം- ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വികാരത്തിനും, വീക്ഷണത്തിനും നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇത് നല്ല സമയമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, കല, ഏതെങ്കിലും ഭാഷാ വൈദഗ്ദ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ കവിത, കഥ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് വളരെ നല്ല സമായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം- പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, അമ്മയുടെ സംരക്ഷണ ഇനങ്ങൾ , ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം പ്രയോജനം ചെയ്യും, എന്നിരുന്നാലും പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സമയം അനുകൂലമല്ല. ജോലി സംബന്ധമായി വിദേശയാത്രയ്ക്ക് യോഗം കാണുന്നു.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം ഈ സമയം കൂടുതലായിരിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാം.

പരിഹാരം- ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പൂജിക്കുകയും അഞ്ച് ചുവന്ന പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2

(ഏത് മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച രാശിക്കാർ സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കും, കൂടാതെ അവർ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ സന്തോഷം പകരുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനുമുള്ള ത്വര നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. സ്ത്രീ രാശിക്കാർ ഗർഭം ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമയം അനുകൂലമായി വർത്തിക്കും.

പ്രണയ ജീവിതം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ വൈകാരിക ബന്ധവും, അനുയോജ്യതയും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഈ രാശിക്കാർ നല്ല പ്രണയബന്ധം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള വിവാഹ കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശരിയായ സമയമാണിത്.

വിദ്യാഭ്യാസം- വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ നല്ല സമയം ലഭിക്കും, അവർക്ക് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും, സഹപാഠികളെ സഹായിക്കാനും കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- ഹോം സയൻസ്, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ, ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ, നഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റീഷ്യൻ, പോഷകാഹാരം തുടങ്ങിയ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ആഴ്ചയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളിലൂടെയും ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും അനുഭവപ്പെടും, എന്നിരുന്നാലും വ്യായാമം ചെയ്യുക, ശരിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, എന്നിവയ്ക്ക് രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം- വെള്ള മുത്തുകളുടെ ഒരു ചരട് ധരി ക്കുക. അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, ഒരു വെള്ള തൂവാല കൈയിൽ കരുതുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് താല്പര്യം തോന്നുകയും, കൂടാതെ ധ്യാനിക്കാനും ആഗ്രഹം കാണിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സമാധാനവും, വിശ്രമവും ലഭിക്കും.

പ്രണയ ജീവിതം- പ്രണയബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച്ച സ്നേഹനിർഭരമായ ആഴ്‌ചയായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളും, പോരായ്മകളും മനസിലാക്കുകയും വൈകാരികമായി നിങ്ങളെ പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യും, അത് നിങ്ങളെ പരസ്പരം കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച്ച ഗവേഷണ പഠനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം ഫലം അനുകൂലമാകാനുള്ള സാധ്യത ഉയർന്നതാണ്.

ഉദ്യോഗം- ഈ സമയം സുഗമമായി വർത്തിക്കും. നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ടുകൾ വീണ്ടും തുടങ്ങും, പുതിയ ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ആഴ്ച പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ അവ അവഗണിക്കാതെ ശരിയായ ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യമുള്ളതും സമീകൃതവുമായ ഭക്ഷണക്രമവും, നല്ല വ്യായാമ ദിനചര്യ പാലിക്കണം. ഈ സമയം സ്ത്രീകൾക്ക് ചില ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം.

പരിഹാരം- ശിവനെ പൂജിക്കുകയും തിങ്കളാഴ്ച ശിവലിംഗത്തിൽ പാൽ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4

(നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഏത് മാസത്തിലും 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകും, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വികാരാധീനനാകുകയും, അമിതമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാവുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വികാരത്തിന്മേൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പ്രണയ ജീവിതം- പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സുഖപ്രദമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് സൗഹൃദപരമായ ബന്ധം ഉണ്ടാകും., നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, ഈ ആഴ്‌ച അനുകൂലമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പഠനരീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ക്രിയാത്മകമായ ആശയങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കാര്യക്ഷമമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് ഉപകരിക്കും. ചില നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും.

ആരോഗ്യം- അമിതമായ മദ്യപാനം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സമയം സ്ത്രീകൾക്ക് ചില ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം- ദിവസവും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ മസാജ് ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, ഈ സമയം നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രൂപവും സ്വയം പരിചരണവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും, അത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ അമിതമാകാത്തിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

പ്രണയ ജീവിതം- ഈ സമയം സ്നേഹവും, പ്രണയവും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ സമയം പ്രധാനം ചെയ്യും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർ ഈ സമയം സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും, ജീവിതം അനുകൂലമായി തുടരും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ആര്ട്ട്, കോമേഴ്‌സ് എന്നിവ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനം ലഭിക്കും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സമയം അശ്രദ്ധമായ തെറ്റുകൾ വരുത്തും, അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഉദ്യോഗം- ബിസിനെസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിനായി പുതിയ വിപണികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും. പ്രിന്റ് മീഡിയയിലുള്ളവർ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് വിമർശനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യപരമായി, ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ്, എന്നാൽ വൈകാരിക തലത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ഊർജ്ജ നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ ഈ സമയം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം- നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെളുത്ത പൂക്കൾ ഉള്ള ചെടികൾ നട്ട് വളർത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക ഊർജ്ജം ഈ സമയം വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ വീട് മോടിപിടിപ്പിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കാം.

പ്രണയ ജീവിതം- പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും. നല്ല ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളി ഈ സമയത്തെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഫാഷൻ, അഭിനയം, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിംഗ്, മറ്റ് ഡിസൈനിംഗ് മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലാത്തപക്ഷം പരീക്ഷാ സമ്മർദ്ദം അവരെ ബാധിക്കും.

ഉദ്യോഗം- ആഡംബര വസ്തുക്കൾ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, സ്ത്രീകാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ, അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സ് ഈ ആഴ്ച നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും. എൻ‌.ജി‌.ഒ യുമായി ബന്ധമുള്ള രാശിക്കാർ ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കുകയും, ശുചിത്വം പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വളരെ കൊഴുപ്പുള്ളതും, മധുരമുള്ളതുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം- നിഷേധാത്മകത ഇല്ലാതാക്കാൻ ദിവസവും വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരം കർപ്പൂരം കത്തിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച, വികാരങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രത അനുഭവപ്പെടും. അതിനാൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പുതിയ പഠന അധ്യായം തുറക്കും എന്ന് പറയാം.

പ്രണയ ജീവിതം- പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഇത് മങ്ങിയ ഒരു ആഴ്ചയായിരിക്കും. വിവാഹിതരായ രാശികാർക്ക് വൈകാരിക ധാരണയുടെ അഭാവം മൂലം ഈ ആഴ്ച വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും, പരസ്പരം സംസാരിച്ച് ഒത്തുതീർക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം-വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന സമ്മർദം കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ സമയം അവരുടെ ഏകാഗ്രത മോശമാകാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ സമയം ബിസിനസിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും, പ്രോത്സാഹനത്തിനുമായി ചില യാത്രാ പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. പുതിയ പദ്ധതികളും, തന്ത്രങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ സമയം നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ഈ ആഴ്ച ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അത്ര അനുകൂലമല്ല.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയം ശാരീരിക വ്യായാമവും, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയം ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

പരിഹാരം- ദിവസവും 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിൽ ധ്യാനിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയും, ഭയവും അനുഭവപ്പെടാം, അത് നിങ്ങളുടെ വൈകാരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാം.

പ്രണയ ജീവിതം- പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ചില മധുര നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുൻകാല നല്ല ഓർമ്മകളെ നിങ്ങൾ വിലമതിക്കുകയും, ആഴ്‌ചയിലുടനീളം നല്ല മാനസികാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാം. ഉയർന്ന വൈകാരിക തലങ്ങളും, ഏകാഗ്രത കുറവും അവരെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ സമയം ബിസിനെസ്സിൽ അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഗാർഹിക, കാർഷിക, പുരാതന വസ്തുക്കളിലോ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം ഈ സമയം വന്നുചേരും. അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനിയിൽ ജോലിചെയ്യുന്നവർക്കും സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ അവ അവഗണിക്കക്കാതെ ശരിയായ വൈദ്യസഹായം എടുക്കേണ്ടതാണ്. സ്വയം ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനായി ആരോഗ്യമുള്ളതും, സമീകൃതവുമായ ഭക്ഷണക്രമം സ്വീകരിക്കുകയും, നല്ല വ്യായാമ ദിനചര്യ പാലിക്കുകയും വേണം. ഈ സമയം സ്ത്രീകൾക്ക് ചില ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം- വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ പാദങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ച, രാശിക്കാർ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമാകുന്ന മോശം കാര്യങ്ങളിൽ വൈകാരിക അസ്വസ്ഥതകൾക്കും വേദനകൾക്കും കാണാമാകാം. നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം, അത് വ്യക്തിപരവും, തൊഴിൽപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാം.

പ്രണയ ജീവിതം- നിങ്ങൾ ഈ സമയം പങ്കാളിയുമായി വഴക്കിടാനും അത് വലിയ വഴക്കിലേക്ക് മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിച്ച് പങ്കാളിയെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാനും തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമയം വിജയം ലഭിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ജുഡീഷ്യറി, നിയമം, സർജൻ ഡോക്ടർ എന്നീ മേഖലകളിൽ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ, സുഹൃത്തുക്കളുമായോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ ചില ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസ്സിൽൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യപരമായി, ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ്, എന്നാൽ വൈകാരിക തലത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ഊർജ്ജ നഷ്ടം ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രി,ക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം- ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള മധുരം നൽകുക.

പരിഹാരം: ദിവസവും 27 തവണ 'ഓം ഭൗമായ നമഃ' ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആസ്ട്രോസേജിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer