സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 20 - 26 ഫെബ്രുവരി 2022

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 20 - 26 ഫെബ്രുവരി 2022

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 26, 2022 വരെ)

സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1

(ഏത് മാസത്തിലെയും 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലി ഷെഡ്യൂൾ പുനഃക്രമീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നത് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാവുന്നതിനാൽ, ജോലി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ ചില സമയക്കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. വിദേശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ, പുതിയ സമ്പർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പരസ്പര ധാരണയുടെ അഭാവം കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ല ഊർജം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.

പരിഹാരം : ഞായറാഴ്ച സൂര്യ ദേവിന് അർഘ്യ അർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2

(ഏത് മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആഴ്ചാവസാനത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വികസനം സാധ്യമാകും. ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലാഭിക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ, ലാഭം നേടുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ മറികടക്കേണ്ടതാണ്. സാമ്പത്തികമായി, ആഴ്ചയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി ഒരു യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിക്കും. നല്ല ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും.

പരിഹാരം : ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിനായിതിങ്കളാഴ്ച ഹോമം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ വ്യാപ്തി വിശാലമാക്കുകയും വിദേശത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. ബിസിനസ്സിൽ, അനുകൂല ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നല്ല യോജിപ്പ് ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കും.

പരിഹാരം : വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ശിവന് പാൽ സമർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4

(നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഏത് മാസത്തിലും 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച-താഴ്ചകൾ അനുഭവപ്പെടും. എന്നാൽ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വിജയം നേടും. ബിസിനസ്സിൽ, നല്ല ലാഭം നേടാൻ കഴിയും. കുടുംബപ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ബാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് ഇല്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടും.

പരിഹാരം : ദിവസവും 22 തവണ "ഓംദുർഗായ നമഃ" ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ആഴ്ചയുടെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പ്രമോഷൻ, നല്ല പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പകരും. കൂടുതൽ ലാഭിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ സാധ്യമാകും. ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തോടെ പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി ആലോചിക്കാൻ അനുകൂലമാണ്. ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സൗഹൃദപരമായ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ആരോഗ്യസ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും.

പരിഹാരം : ബുധനാഴ്ച ബുധഗ്രഹത്തിന് ഹോമം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സംതൃപ്തി ലഭിക്കണമെന്നില്ല. കഠിനമായ ഷെഡ്യൂളുകൾ കാരണം കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിൽ നിന്ന് കടുത്ത സമ്മർദ്ധം അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാം, എന്നാൽ ഇത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കില്ല. ചില ആരോഗ്യം മിതമായ രീതിയിൽ തുടരും, ചില ചർമ്മ രോഗങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം : ദിവസവും 33 തവണ "ഓം ശുക്രായ നമഃ" എന്ന് ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കും, ഇത് ജോലിയിൽ കാര്യമായ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും. നിങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ബിസിനസ്സിലും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ വിജയിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ചെലവുകളും, നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ബന്ധത്തിലെ സന്തോഷത്തെ സമ്മർദം ഒരു പരിധിവരെ ബാധിക്കാം. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം : ദിവസവും 16 തവണ "ഓം കേതവേ നമഃ" എന്ന് ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നല്ല ഫലങ്ങൾക്കും, നേട്ടങ്ങൾക്കും സാധ്യത കാണുന്നു. ഈ ആഴ്ച മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം ലഭിക്കാനും യോഗം കാണുന്നു. ഇത് നിങ്ങളെ ഉയർച്ചയിൽ നിലനിർത്തുകയും അതുവഴി ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന പണം നിങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ലാഭം ലഭിക്കും. സൗഹൃദപരമായി ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നല്ല ആരോഗ്യം ആസ്വദിക്കും.

പരിഹാരം : ശനിയാഴ്ചകളിൽ ശനിക്കായി ഹോമം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന പരിശ്രമങ്ങളിൽ വിജയം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ലാഭം കാണുകയും അതുവഴി പുതിയ ബിസിനസ്സ് നേടാനുള്ള കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മികച്ചതായി മാറും. അവിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക്, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹിതരാകാൻ നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങൾ നല്ല ആരോജ്യം ആസാദിക്കും.

പരിഹാരം: ദിവസവും 27 തവണ "ഓം ഭൗമായ നമഃ" ജപിക്കുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer