സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 17 ജൂലൈ - 23 ജൂലൈ 2022

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Numerology

തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (17 ജൂലൈ - 23 ജൂലൈ 2022) സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1

(ഏത് മാസത്തിലെയും 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉയർച്ച-താഴ്ചകൾ കാരണം ഈ ആഴ്ചയിൽ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായോ മുതിർന്നവരുമായോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ പെടാതെ നോക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് ജോലിയിലും നിങ്ങൾ കൂടുതലായി പരിശ്രമിക്കുകയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും വേണം.

പ്രണയ ബന്ധം:

രാശിക്കാർ അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ ചില ഉയർച്ച-താഴ്ചകൾ നേരിടേണ്ടി വരാം, അവർ ബന്ധത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടിവരും. തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം:

ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനവും, ആവശ്യമായി വരും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലസത അനുഭവപ്പെടാം.

ഉദ്യോഗം:

ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ അമിതഭാരമുണ്ടാകാം, കൂടാതെ ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾ അൽപ്പം സമ്മർദ്ദകരമായി അനുഭവപ്പെടാം. ജോലിയിൽ പിശകുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനാൽ പൂർണ്ണ മുൻകരുതലോടെ നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബിസിനസ്സിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ ഉയർന്ന ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.

ആരോഗ്യം:

ഈ സമയം രാശികാർക്ക് കാല് വേദനയും, തളർച്ചയും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനാൽ അവരുടെ ആരോഗ്യം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അനാവശ്യമായ ഉത്കണ്ഠകൾ ഉറക്കക്കുറവിന് കാരണമാകാം. നിങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യത്തിനായി ധ്യാനം,യോഗ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.

പരിഹാരം: ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ സൂര്യന് വെള്ളം സമർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2

(ഏത് മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ചന്ദ്രന്റെയും, ശനിയുടെയും സംയോജനത്തോടെ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് മാനസികാവസ്ഥയും ആശയക്കുഴപ്പവും അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ചില വൈകാരിക അസന്തുലിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടാം, അതിനാൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താതെ, ഈ സമയം അമിതമായി ചിന്തിക്കാതെയും മുന്നോട്ട് പോകുക.

പ്രണയ ബന്ധം:

ഈ സമയം രാശിക്കാർക്ക് മനസ്സിൽ ആശയക്കുഴപ്പവും മാനസിക ആശങ്കയും അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്നു സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ വ്യക്തത നിലനിർത്താനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം:

ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അതിനാൽ അവർ ഒരു ടൈംടേബിൾ തയ്യാറാക്കി, കൂടുതൽ മണിക്കൂർ പഠിക്കണം. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് നേടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം:

ഈ കാലയളവ് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രമോഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാലതാമസം നേരിടാം. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ ഡീലുകൾ വൈകുകയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലാഭം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ആരോഗ്യം:

നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠയും സമ്മർദ്ദവും അനുഭവിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ചില നേത്ര പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം: ദിവസവും 11 തവണ “ഓം സോമായ നമഃ” എന്ന ചന്ദ്ര മന്ത്രം ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ സമയം ജീവിതവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ആത്മാവും പ്രസന്നമായിരിക്കും.

പ്രണയ ബന്ധം:

രാശിക്കാർ അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി സുഖകരമായ സമയം ആസ്വദിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയവും, ധാരണയും എന്നത്തേക്കാളും ശക്തമാകും, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം:

രാശിക്കാർക്ക് നല്ല മാർക്ക് നേടാനും, പുതിയ കഴിവുകൾ പഠിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും കഴിയും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ദിനചര്യ പിന്തുടരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും.

ഉദ്യോഗം:

ഈ സമയത്ത് രാശിക്കാർ തന്റെ ജോലിയിൽ വളർച്ച കാണുകയും, നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ഫലപ്രാപ്തിയും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടെയും ഫലപ്രദമായും നിറവേറ്റും.

ആരോഗ്യം:

നിങ്ങളിൽ അലസത ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ഈ ആഴ്ച വ്യായാമം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ഊർജ്ജം വീണ്ടെടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.

പരിഹാരം:

സരസ്വതി ദേവിയെ പൂജിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിവും, ശക്തിയും നൽകും

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4

(നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഏത് മാസത്തിലും 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ശരാശരി ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടാകും, കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയോ, ആത്മവിശ്വാസമോ ഇല്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടാം.

പ്രണയ ബന്ധം:

ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാനും അനാവശ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളെ ചൊല്ലി വഴക്കിടാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ ആഴ്ച രാശിക്കാർ ബന്ധത്തിൽ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുക്കണം

വിദ്യാഭ്യാസം:

പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ നിലനിർത്താനും രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച സ്കോർ നേടുന്നത് അസാധ്യമാക്കും. അതിനാൽ, ഓരോ ഒന്നര മണിക്കൂർ സെഷനുശേഷവും കുറച്ച് സമയം ഇടവേള എടുക്കുന്ന ടൈംടേബിൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.

ഉദ്യോഗം:

ഈ സമയം രാശിക്കാർ വളരെ മത്സരബുദ്ധിയുള്ളവരും, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരുമായിരിക്കും. പിശകുകൾ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മത്സരം നേരിടേണ്ടി വരാം.

ആരോഗ്യം:

ഈ സമയം ദഹനക്കേടോ, ഉത്കണ്ഠയോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ഈ ആഴ്ച ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

പരിഹാരം: രാഹുവാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കാൻ ഗണപതിയെ പൂജിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെ നല്ലതാണ്, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവും മികച്ചതായിരിക്കും.

പ്രണയ ബന്ധം:

ഈ സമയത്ത് രാശിക്കാർ നല്ല യോജിപ്പുള്ള ബന്ധം ആസ്വദിക്കും, നിങ്ങളും ഒരു ചെറിയ യാത്രയ്ക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാം, ശക്തമായ ബന്ധവും ഈ സമയം ഉണ്ടാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം:

രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം എല്ലാം വേഗത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാനും, മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. കൊമേഴ്‌സ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ആഴ്‌ചയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും.

ഉദ്യോഗം:

ഈ ആഴ്ച ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വലിയ ഉയരങ്ങൾ കൈവരിക്കും, അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി വളരെ ശക്തമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് ലൂടെ നല്ല ലാഭം കൈവരിക്കും.

ആരോഗ്യം:

ഈ സമയം നിങ്ങൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായും സുസ്ഥിരമായിരിക്കും, എന്നിരുന്നാലും ഈ ആഴ്ചയിൽ വ്യായാമവും, ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമവും പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം: പശുവിന് പച്ചപ്പുല്ല് നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മക കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, കലയോടും, വിനോദങ്ങളോടും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും അവരുമായി ബന്ധം നിലനിർത്താനും കഴിയും.

പ്രണയ ബന്ധം:

ഈ ആഴ്‌ചയിൽ രാശിക്കാർക്ക് ധാരാളം വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ഒരു ഡേറ്റിനോ, മറ്റോ പോകാൻ കഴിയും. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങളുടെ സമീപനം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ആഴ്ച ആയിരിക്കും ഇത്.

വിദ്യാഭ്യാസം:

നിങ്ങൾക്ക് വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വളരെ മികച്ചതാകും കൂടാതെ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാതെ സമർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉദ്യോഗം:

ഈ സമയം ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാകും, ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ അവതരണ കഴിവുകൾ മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കൺസൾട്ടേഷനിലോ, കൺസൾട്ടിംഗ് ബിസിനസ്സിലോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മികവ് പുലർത്തും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭകരമായ ഒരു ഇടപാട് നടത്താനുള്ള യോഗം കാണുന്നു.

ആരോഗ്യം:

ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ മികച്ച ആരോഗ്യവും ഊർജസ്വലവുമായിരിക്കും.

പരിഹാരം:

ദിവസവും 108 തവണ ‘ഓം ശുക്രായ നമഃ’ ജപിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ സമയം രാശിക്കാർ തന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. ധ്യാനത്തിലും, യോഗയിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വേണം.

പ്രണയ ബന്ധം:

ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയും, ചില ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം വേർപിരിയൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിയാം.

വിദ്യാഭ്യാസം:

എന്തും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശരിയായ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശരിയായ ധ്യാനം നടത്തുകയും വേണം.

ഉദ്യോഗം:

നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും പ്രയത്നവും ഈ സമയം വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് ജോലിയാണെങ്കിലും അത് വീണ്ടും വിശകലകനം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാതാക്കും.

ആരോഗ്യം:

ഈ സമയം രാശിക്കാർക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള ചർമ്മ അലർജികൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ഈ സമയം മാംസവും മദ്യവും ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

പരിഹാരം:

ഒരു വളർത്തുമൃഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നായയെ പരിപാലിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച രാശിക്കാർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വിജയം ലഭിക്കും, എന്നാൽ അത് കുറച്ച് കാലതാമസമുണ്ടാകും.

പ്രണയ ബന്ധം:

നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ പരസ്പര ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം:

ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിനചര്യയും, അച്ചടക്കവും ഉണ്ടാകും.

ഉദ്യോഗം:

ഔദ്യോഗികമായി നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഉയരങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ലഭിക്കും, മത്സരാധിഷ്ഠിത വിപണിയിൽ നിങ്ങൾ നല്ല സ്ഥാനം നിലനിർത്തും.

ആരോഗ്യം:

നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കും, അതിനാൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കും.

പരിഹാരം:

ദിവസവും ഹനുമാൻ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സമയം രാശിക്കാർ തങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം വളരെ ശരിയായ രീതിയിൽ സംയോജിപ്പിക്കുകയും, തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കുകയും, ശ്രദ്ധാപൂർവം വാഹനമോടിക്കുകയും വേണം.

പ്രണയ ബന്ധം:

ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യ സ്വഭാവം കാരണം ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും, വഴക്കുകളും ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം:

പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാം, ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ശരാശരി മാർക്ക് മാത്രമേ നേടാനാകൂ.

ഉദ്യോഗം:

ജോലി ചെയ്യുന്ന രാശിക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ബിസിനസ്സിൽ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ലാഭം നേടാൻ കഴിയില്ല.

ആരോഗ്യം:

ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീര ചൂട് കൂടും, നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറവായിരിക്കാം, അതിനാൽ ഈ സമയം ധ്യാനം, യോഗ എന്നിവ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.

പരിഹാരം:

108 തവണ “ഓം ഭൗമായ നമഃ” ജപിക്കുക

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആസ്ട്രോസേജിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer