സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 13-19 ഫെബ്രുവരി 2022

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Numerology

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 19, 2022 വരെ)

സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1

(ഏത് മാസത്തിലെയും 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക്ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഗുണദോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജോലിയിൽ, ചില അപ്രീതികൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു, നിങ്ങളുടെ ബോധത്തെ പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ അവലംബിക്കേണ്ടതാണ്. പുതിയ അവസരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച സാധ്യതകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങൾ ലഭിക്കാം, എന്നാൽ അവശ്യമായ വരുമാനം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ അച്ഛനുമായി നിങ്ങൾക്ക് ചില ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ധ്യാനിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

പരിഹാരം

ദിവസവും 19 തവണ "ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ" ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2

(ഏത് മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ തിരക്കിലാകാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇവന്റിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ, നല്ല വിജയത്തിന്റെ മുഖം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ വരുമാനം നേടുന്നതിനുള്ള ലാഭകരമായ സാധ്യതകൾ ഉയരും. വ്യക്തിജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നിങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യം ആസ്വദിക്കും.

പരിഹാരം

ദിവസവും 11 തവണ "ഓം സോമായ നമഃ" ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകില്ല. അതേ സമയം സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയുടെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം ലഭിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, സന്തോഷത്തിന്റെ മുഖം കാണാൻ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. കാലുകളിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം

വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ വ്യാഴഗ്രഹത്തിന് ഹോമം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4

(നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഏത് മാസത്തിലും 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണെങ്കിൽ)

ഔദ്യോഗികമായി ഉയർച്ച, താഴ്ചകൾ അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടും, ഇക്കാരണത്താൽ, കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബിസിനസ്സിൽ, ഈ ആഴ്ച ലാഭം കാണാൻ നല്ല സമയമായിരിക്കില്ല, ചില ഭാഗ്യങ്ങൾ കുറയാം. എന്നാൽ അനന്തരാവകാശത്തിന്റെ രൂപത്തിലും, ഊഹക്കച്ചവട രീതികളിലൂടെയും മികച്ച വരുമാനം നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം. ആഴ്‌ചയുടെ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പണ വരുമാനം ലാഭിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധം കുറയാം. പ്രണയം എളുപ്പത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെന്നില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും.

പരിഹാരം

ദിവസവും 22 തവണ “ഓം രാഹവേ നമഃ” ജപിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രമോഷൻ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉയർന്ന പ്രശസ്തി നേടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പണമൊഴുക്ക് സ്ഥിരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താനും നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും കഴിയും. ആരോഗ്യകരമായി നിങ്ങൾ ശക്തരായിരിക്കും.

പരിഹാരം

ദിവസവും 11 തവണ "ഓം ബും ബുധായ നമഃ" ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ചയുടെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾ സാധ്യമാകും , അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ, മാധ്യമങ്ങൾ മുതലായവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും. ശാരീരിക ക്ഷമതയുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൈവരും.

പരിഹാരം

വെള്ളിയാഴ്ച ശുക്രഗ്രഹത്തിന് ഹോമം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ജോലിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തിന് - നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച അംഗീകാരം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കാനുള്ള നല്ല സമയമായിരിക്കാം ഇത്. ഈഗോപ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകാം. കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം

ദിവസവും 16 തവണ "ഓം കേതവേ നമഃ" ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഉയർന്ന വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബോധമുണ്ടാകുകയും അതിനായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിച്ച് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾ മത്സരത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാം. അതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഈ സമയം കാലുകളിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം

ദിവസവും 17 തവണ "ഓം മണ്ഡായ നമഃ" ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ കഴിവുകൾ വെളിപ്പെടും. ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകളിൽ നിങ്ങൾ കഴിവുകൾ നിർവഹിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. സാമ്പത്തികമായി നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സന്തോഷകരമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന് യോഗം കാണുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഉയർന്ന അവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടും.

പരിഹാരം

ദിവസവും 27 തവണ "ഓം ഭൂമിപുത്രയേ നമഃ" ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആസ്ട്രോസേജിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer