സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 06 - 12 മാർച്ച്, 2022

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Numerology

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം ( 6 - 12 മാർച്ച്, 2022)

സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1

(ഏത് മാസത്തിലെയും 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങലാണ് ലഭിക്കുക. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആത്മവിശ്വാസം നേടാൻ നിങ്ങൾ കഠിനമായി ശ്രമിക്കേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുൻകാല പ്രയത്നങ്ങളുടെയും, നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും കൂടാതെ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്രമം ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠന കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മിതമായ ആഴ്‌ചയായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച വിവാഹിതരായ രാശികാർക്ക് പങ്കാളിയുമായി ചില പിരിമുറുക്കങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച അത്ര നല്ലതല്ല. അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം

എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യോദയ സമയത്ത് ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2

(ഏത് മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിഭാരം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടും. ഈ ആഴ്ച ചില നല്ല ജോലി അവസരങ്ങൾ നൽകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ, ഈ ആഴ്ച സന്തുലിതമായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ആഴ്ചയായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇടപാടുകൾ നടത്താനും മികച്ച ലാഭം നേടാനും കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഏകാഗ്രത മെച്ചപ്പെടുത്തും, ഇത് അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും അവരുടെ പരീക്ഷകളിൽ നല്ല പ്രകടനം നടത്താനും കഴിയും. പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി വൈകാരികമായി ദുർബലമാകും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് ആശയവിനിമയത്തിലെ വീഴ്ചകളും പങ്കാളിയുമായി വഴക്കുകളിലേക്ക് നയിക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിപി, ഉത്കണ്ഠ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പരിഹാരം

ദിവസവും 108 തവണ ശിവലിംഗത്തിൽ വെള്ളം സമർപ്പിക്കുകയും 'ഓം നമഃ ശിവായ' എന്ന് ജപിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ചില കുഴപ്പങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത്, ചില പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ശരിയായ വിവര സ്രോതസ്സിനായി തിരയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ധാരാളം സമയം പാഴാക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ചിലവുകൾ നേരിടേണ്ടി ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങളെ ചില സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് നയിക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പരീക്ഷകളിൽ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമവും, കഠിനാധ്വാനവും നല്ല മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയും. പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ നന്നായി ബന്ധപ്പെടുകയും അവരുമായി ചില ഭാവി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ കഴിയില്ല അത് മൂലം നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിൽ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടും. ആരോഗ്യപരമായി, കഠിനമായ തലവേദന, ചില ചർമ്മ അലർജി എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം

ദിവസവും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചെല്ലുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും കാരണമാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4

(നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഏത് മാസത്തിലും 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത്, നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്ഥാനവും, പ്രശസ്തിയും നേടാൻ കഴിയും. ഇത് നിങ്ങളുടെ കോടതിയിൽ ചില നല്ല പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൊഫൈലുകൾക്കുള്ള ഓഫറുകൾ ലഭിച്ചേക്കാമെന്നതിനാൽ, ജോലി മാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉടമകൾക്ക് അറിവ് ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കും. വീട്ടിൽ ചില ഒത്തുചേരലുകൾ നടക്കും, അത് നിങ്ങളെ തിരക്കിലാക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും. പ്രണയബന്ധത്തിൽ മിതമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർ നല്ല സമയം ആസ്വദിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്ഷണരീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ കാളി ദേവിക്ക് നാരങ്ങാമാല സമർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ചില പുതിയ അവസരങ്ങളും അതുപോലെ വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ടാകും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളികളിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ആധികാരിക വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ചില സഹായമോ പിന്തുണയോ ലഭിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം സുഗമമായിരിക്കും, പുതിയ അവസരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്ച സുഖപ്രദമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ ആഴ്ച ആയിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ അശ്രദ്ധ കാണിക്കും. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രണയ പങ്കാളിക്കൊപ്പം നല്ല സമയം ആസ്വദിക്കും. വിവാഹിതരായ രാശികാർക്കും അനുകൂലമായ ഒരു ആഴ്ചയായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഈ ആഴ്ച ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം

ബുധനാഴ്ച ഗണപതിഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയും ദുർവ്വ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമാണ്. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത്, കാര്യങ്ങൾ സുഖകരമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. നല്ല ജോലി അവസരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു മികച്ച ആഴ്ചയായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ടുകളിലും അസൈൻമെന്റുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് നേടാനാകും. പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദവും, പിരിമുറുക്കവും നേരിടാം. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ചില ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങളും, വഴക്കുകളും ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തോടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയുമായി ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം പങ്കിടും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം

വെള്ളിയാഴ്ച ദുർഗ്ഗാ ദേവിക്ക് ചുവന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം നഷ്ടബോധം അനുഭവപ്പെടും. വൃത്തികെട്ട ഓഫീസ് രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ദൂരെയാക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അനുഭവപ്പെടും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അത്ര അനുകൂലമായ ആഴ്ചയായിരിക്കില്ല. ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ ചില ഏകാഗ്രത പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം, അത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർക്കും. പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ശാരീരികമായും വൈകാരികമായും കുറച്ച് അകലം ഉണ്ടാകും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർ അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടും.

പരിഹാരം

ദിവസവും വെള്ള ചന്ദനം നെറ്റിയിൽ ചാർത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭിക്കും. ഈ സമയത്ത് പ്രമോഷന് നല്ല അവസരങ്ങളുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി ചില അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും തർക്കങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മന്ദഗതിയിലാക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ സന്തോഷകരമായ ഒരു സമയമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പുതിയ ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ധം അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നന്നായി തുടരും എന്നിരുന്നാലും എന്നിരുന്നാലും ചതവ്, മുറിവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം

ദിവസവും 108 തവണ 'ഓം ശം ശനിശ്ചരായ നമഃ' ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ ടീമംഗങ്ങളുമായി നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല പ്രോജക്ടുകൾ നേടാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് തിരക്കേറിയ ആഴ്ചയായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചില ചെറിയ യാത്രകൾ നടത്തേണ്ടി വരാം. ഉൽപ്പാദനക്ഷമമല്ലാത്ത യാത്രകൾ നിങ്ങളെ ആഴ്‌ച മുഴുവൻ തിരക്കുള്ളവരാക്കും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച മന്ദഗതിയിലായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമപ്രായക്കാരിൽ നിന്ന് വളരെയധികം സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകും, ഇത് അവരുടെ പഠനത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കും. ഈ സമയത്ത് അവരുടെ അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പ്രണയബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചില പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളിക്ക് സാധിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൃപ്തി തോന്നാം. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളിൽ തിരക്കിലായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതിന് അവർക്ക് നഷ്ടമാകും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലെ തീവ്രമായ സ്നേഹവും അടുപ്പവും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകും. ഈ സമയം ജലദോഷം, ചുമ, പനി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും.

പരിഹാരം

ചൊവ്വാഴ്ച ഭഗവാൻ ഹനുമാനെ പൂജിക്കുകയും ഭഗവാന് ബൂന്തി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer