സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 2 ഒക്ടോബർ - 8 ഒക്ടോബർ 2022

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Numerology

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (24 ജൂലൈ - 30 ജൂലൈ 2022)

സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19 അല്ലെങ്കിൽ 28 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

റൂട്ട് ഒന്നിന്റെ ഈ ആഴ്ച്ചയിലെ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യാനും കൂട്ടുകൂടാനും, കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാനുമുള്ള അവസരമാണിത് . നിങ്ങൾ ശാന്തവും , സുഖ പ്രദവും ആയ മാനസിക അവസ്ഥയിലും ആവുകയും അതോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും . നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടു പോവുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ആക്രമണ സ്വഭാവവും , ആധിപത്യ പ്രവണതയും ഉപയോഗിച്ച് ആ നല്ല സ്വഭാവത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് .

പ്രണയബന്ധം :റൂട്ട് നമ്പർ 1 ലെ സ്വദേശികൾ അവരുടെ പ്രണയം , വിവാഹം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും . കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരാഴ്ച വളരെ നന്നായിരിക്കും. വീട്ടുജോലികളിൽ സഹായിക്കുന്നതിനും ഭാവി പരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും അവർ പങ്കാളിയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും . നിങ്ങളുടെ ജീവിത പാർട്ണറുടെ വികാരത്തിനും , വീക്ഷണത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ സമയം നന്നായി ആസ്വദിക്കും .

വിദ്യാഭ്യാസം : ഈ ആഴ്ച്ചയിലെ റൂട്ട് നമ്പർ 1 ലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏകാഗ്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. പരീക്ഷകളിൽ പൂർണ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കാൻ അവർക്കു കഴിയില്ല . കുടുംബത്തിന്റെ കൂട്ടായ്‌മ , യാത്രകൾ തുടങ്ങി വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്കു കഴിയില്ല , അവരുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കു തിരിയും .

ഉദ്യോഗം: തൊഴിൽ രംഗത്തെ കഠിനാദ്വാനം നിങ്ങളുടെ ഓഫീസർ വില മതിക്കുകയും അതിനുള്ള പ്രോൽത്സാഹനം തരികയും ചെയ്യും . നിങ്ങളുടെ തീരാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ ചെയ്തു തീർക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ബഹുമാനം ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും വിശ്രമിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ജീവിതത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലും, ആശ്വാസത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കും . ആരോഗ്യം : ഈ ആഴ്ച്ച റൂട്ട് നമ്പർ 1 ലെ ആളുകൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് . ആഘോഷത്തിന്റെ അമിത ആവേശം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും, മദ്യപാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം . നിങ്ങളുടെ ആഹാര കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും , രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവും, രക്തസമ്മർദവും ദിവസവും നോക്കാനും നിർദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും അഞ്ച് ചുവന്ന പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച്ച , റൂട്ട് നമ്പർ 2 ലെ ആളുകൾ ശരിക്കും സന്തോഷം ഉള്ളവർ ആയിരിക്കും, അതു മാത്രമല്ല അവർ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. സ്ത്രീകളാന്നെകിൽ ഗർഭം ധരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സമയമാണിത് .

പ്രണയബന്ധം: റൂട്ട് നമ്പർ 2 ലെ ആളുകൾ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും , വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുകയും , സന്തോഷമായി ചിലവഴിക്കാനും നല്ല സമയമാണിത്. നിങ്ങളും , നിങ്ങളുടെ ജീവിത സഖിയും കുടുംബത്തിലെ മംഗള കർമങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടിയും വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി സന്തോഷമായി കഴിയാനും , സംസാരിക്കാനും നിങ്ങൾക്കു കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം: റൂട്ട് നമ്പർ 2ലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് . നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഏകാഗ്രതയും , ശ്രദ്ധയും മെച്ചപ്പെടും . വൈകാരികമായും , സന്തുലിതമായി ഇരിക്കാനും നിർദേശിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക അസംതുലിതാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും.

ഉദ്യോഗം: റൂട്ട് നമ്പർ 2 ലെ സ്വദേശികളുടെ തൊഴിൽ ജീവിത്തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ , ഹോം സയൻസ് , മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ , ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ , നഴ്സിംഗ് ഡേറ്റിയ്ഷ്യൻ, ന്യൂട്രിഷ്യൻ മുതലായ മേഘലയിലുള്ള ആളുകൾ ക്ക് ആശ്വാസവും , മറ്റുള്ളവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതുമായ മറ്റേതെങ്കിലും തൊഴിലിനും ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണിത് . നിങ്ങളുടെ അർപ്പണബോധവും , പ്രകൃതിയെ മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി സേവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ലോകത്തെ ആകർഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയും .

ആരോഗ്യം :റൂട്ട് നമ്പർ 2 ലെ സ്വദേശികളെ , നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ഉത്സാഹം കൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച്ച നല്ല ആരോഗ്യം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ആരോഗ്യം അനുഭവപ്പെടും.

പ്രതിവിധി: മുത്തുകളുടെ ഒരു ചരട് ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞത് ഒരു വെള്ള തൂവാലയെങ്കിലും കൈയിൽ കരുതുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ആസ്ട്രോ സേജ് ബൃഹത് ജാതകം വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

റൂട്ട് നമ്പർ 3 ലെ സ്വദേശികൾക്ക് , ഈ ആഴ്ച്ച ഇവർക്ക് പ്രയാസങ്ങളും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാലും ഇവർ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇതിനെ മറി കടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ അല്മിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കും , മെഡിറ്റേഷനിലേക്കും തിരിച്ചു വിടുക.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ കാരണം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലം പാലിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്നതിനാൽ പങ്കാളിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് സഹായം തേടുക, നിങ്ങളുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയെ മറികടക്കുക, ഇത് അവരുമായുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കുകയും ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ചയിൽ 3 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരുക്കൻ കാലയളവ് ഉണ്ടാകും. ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കുന്നതിനാൽ, അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാം, സമ്മർദ്ദത്തിനും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും ഇടയാക്കുന്ന ഒന്നിലധികം സംശയങ്ങളുണ്ടാകും. അധ്യാപകരുടെയും ഉപദേശകരുടെയും പിന്തുണയുടെ അഭാവം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം.

ഉദ്യോഗം: സേവനത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 3 സ്വദേശികൾ സ്വയം തെളിയിക്കാൻ പരമാവധി പ്രകടനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും പരിശ്രമവും അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമ നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കും. സ്വന്തം ബിസിനസ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ സുഗമമായ നടത്തിപ്പുണ്ടാകും. നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സമാധാനവും വിശ്രമവും നൽകും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വൈകാരിക തലത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മൂലം ഗണ്യമായ ഊർജ്ജ നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: ശിവനെ ആരാധിക്കുകയും തിങ്കളാഴ്ച ശിവലിംഗത്തിൽ പാൽ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്ങിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 ഈ ആഴ്ച സ്വദേശികൾ, നിങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വികാരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകും; ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ വികാരാധീനനാകുകയും അമിതമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം, മറ്റ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ പ്രായോഗികനായിരിക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയ ബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 ആരോടെങ്കിലും ചായ്‌വുള്ളവർ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഒരു പുതിയ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരമുണ്ട്. പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് സുഖപ്രദമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് സൗഹൃദപരമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പോഷണവും ലാളനയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, ഈ ആഴ്ച അൽപ്പം കഠിനമായേക്കാം. പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിലും നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കനുസൃതമായി സ്‌കോർ ചെയ്യുന്നതിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും അസൈൻമെന്റുകൾക്കുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കാരണം നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയേക്കാം, കാരണം സമർപ്പിക്കൽ തീയതികൾ അവസാനിക്കും.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിന് ഈ ആഴ്ച നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഏറെ നാളായി കാത്തിരുന്നതും മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുമായ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങളും നല്ല പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലഭിക്കും. ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല നിർദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും. ക്രമരഹിതമായ ചില നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദിക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും സന്തോഷവും നൽകും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ, അമിതമായ മദ്യപാനം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം പാർട്ടികളിലും സാമൂഹികവൽക്കരണത്തിലും ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ചില ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടാം.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കാലുകൾ മസാജ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നി ആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനും ബന്ധം ശക്തമാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. വീട്ടിൽ ചില രസകരമായ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് എല്ലാവരേയും ജോലിയിൽ നിറുത്തുകയും ഉത്സാഹം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ വൈകാരിക ബന്ധവും അനുയോജ്യതയും അനുഭവപ്പെടുകയും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രണയബന്ധം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കെട്ടഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, അതിനുള്ള ശരിയായ സമയമാണിത്.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്‌ച, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിന്റെ മെച്ചത്തിനായി ഈ കാലയളവ് പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കാനാകും, പ്രത്യേകിച്ചും മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എഴുത്ത്, ഏത് ഭാഷാ കോഴ്‌സ് എന്നിവയിലും.

ഉദ്യോഗം: അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലോ അദ്ധ്യാപകർക്കോ (പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളുമായോ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുമായോ അവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ജോലി) അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് പണമിടപാട് നടത്തുന്ന ബാങ്കിംഗിലെ റൂട്ട് നമ്പർ 5 സ്വദേശികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും അർപ്പണബോധവും അനുകൂലമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും. അധികാരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയും അവർ അത് വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ കാലഘട്ടമാണ്, പ്രധാനമായതൊന്നും നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല. നല്ല ഉത്സാഹവും സന്തോഷവും നിങ്ങളെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തും.

പ്രതിവിധിൽ: നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെളുത്ത പൂക്കൾ വളർത്തുക, അവയെ പരിപാലിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15 അല്ലെങ്കിൽ 24 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

റൂട്ട് നമ്പർ 6 സ്വദേശികളേ, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം വൈകാരിക തലത്തിൽ വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അടുപ്പത്തിനായി കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷിതത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മോടിപിടിപ്പിക്കുന്നതിനും പണം ചെലവഴിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന റൂട്ട് നമ്പർ 6 സ്വദേശികൾക്ക് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും. പുതിയ ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ച റൂട്ട് നമ്പർ 6 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ കഠിനമായി പഠിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലാത്തപക്ഷം പരീക്ഷാ സമ്മർദ്ദത്തെ നേരിടാൻ അവർക്ക് വെല്ലുവിളിയാകും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സംശയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സഹായം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം: ആഡംബര വസ്‌തുക്കൾ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മദർ കെയർ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റൂട്ട് നമ്പർ 6 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ എൻ‌ജി‌ഒകളുമായി ബന്ധമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ സേവിക്കുന്നവരോ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ അലട്ടാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ അനുകൂലമായ സമയം ആസ്വദിക്കാൻ പോകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വൈകാരിക തലത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ഊർജ്ജ നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: നിഷേധാത്മകത ഇല്ലാതാക്കാൻ വീട്ടിനുള്ളിൽ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒരു കർപ്പൂരം നിർവീര്യമാക്കുക.

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക: പഠിച്ച ഒരു ജ്യോതിഷിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16 അല്ലെങ്കിൽ 25 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക തലത്തിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാം. ആശയക്കുഴപ്പവും മനസ്സിലെ ചിന്തകളുടെ വ്യക്തതയില്ലായ്മയും കാരണം നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ ധ്യാനിക്കാനും ചിന്തകളുടെ വ്യക്തതയ്ക്കായി ആത്മീയ സഹായം സ്വീകരിക്കാനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: റൂട്ട് നമ്പർ 7 സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾക്ക് മങ്ങിയ സമയമായിരിക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് സഹായം തേടാനും അവരുടെ വികാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് അവരുമായുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കുകയും ബന്ധം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം: റൂട്ട് നമ്പർ 7 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ സമയം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, കാരണം അവർക്ക് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അധിക പരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. കാരണം, വൈകാരിക തലങ്ങളിലുള്ള ശ്രദ്ധ അവരെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുകയും വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യും.

ഉദ്യോഗം: റൂട്ട് നമ്പർ 7 സ്വദേശികൾക്ക് തൊഴിൽപരമായി നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും. സ്വന്തം ബിസിനസ്സ് ഉള്ളവർ തങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രോത്സാഹനത്തിനും വേണ്ടി ചില യാത്രാ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടിവരും. പുതിയ വിപണന പദ്ധതികളും തന്ത്രങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ സമയം നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ഈ ആഴ്ച ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രം അനുകൂലമായതിനാൽ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര അനുകൂലമായ ആഴ്ചയല്ല. ജലദോഷം, ചുമ, പനി തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. അതിനാൽ അവ അവഗണിക്കരുതെന്നും ശരിയായ വൈദ്യസഹായം സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിൽ ധ്യാനം ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17 അല്ലെങ്കിൽ 26 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

നിങ്ങളുടെ വൈകാരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുകയോ മോശമാക്കുകയോ ചെയ്‌തേക്കാവുന്ന ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം നിമിത്തം റൂട്ട് നമ്പർ 8 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ആവേശകരവും നിരാശാജനകവുമായ സ്വഭാവമുണ്ടാകാം. അതിനാൽ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും നേട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് അമിതമായി ചിന്തിക്കരുതെന്നും സ്വയം പ്രചോദിപ്പിക്കരുതെന്നും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രണയത്തിനും പ്രണയത്തിനും ഇത് വളരെ നല്ല ആഴ്‌ചയായിരിക്കും, ഒപ്പം നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളോട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യും. പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പങ്കാളികളുമായി നല്ല സമയം ആസ്വദിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ചില ബാഹ്യ ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം എന്നതിനാൽ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും.

ഉദ്യോഗം: ജോലിയുള്ള സ്വദേശികൾ അവരുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് നല്ല അന്തരീക്ഷം ആസ്വദിക്കുകയും അവരുടെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥർ അവരുമായി സഹായകരവും സൗഹാർദ്ദപരവുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ഇടപാടുകാരെ ആകർഷിക്കാനും മികച്ച ഡീലുകൾ നടത്താനും കഴിയുന്നതിനാൽ പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അനുകൂലമായ കാലയളവ് ഉണ്ടാകും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച ചില പ്രാണികളുടെ കടിയാലോ അലർജി പ്രശ്‌നങ്ങളാലോ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവവിരാമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളും സ്ത്രീകൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം.

പ്രതിവിധി: വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ പാദങ്ങളിൽ തൊട്ടു അനുഗ്രഹം വാങ്ങുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18 അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മിതമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വൈകാരികമായി അസ്വസ്ഥനാകുകയും നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിൽ വേദനിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാവുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള കോപത്തിന് കാരണമായേക്കാം, അത് വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.

പ്രണയ ബന്ധം : പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ ആഴ്ചയായിരിക്കില്ല. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസവും ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം: കല, ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, ഏതെങ്കിലും ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യം, കവിത അല്ലെങ്കിൽ കഥ പറയൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ലോകത്തെ കാണിക്കാനും ഇത് വളരെ നല്ല സമയമാണ്.

ഉദ്യോഗം: ഉദ്യോഗ രംഗത്ത്, കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ കൃത്യസമയത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല ജോലി ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, ചാർട്ടിൽ കാര്യമായ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ കാലഘട്ടമാണ്, എന്നാൽ വൈകാരിക തലത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ഊർജ്ജ നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വെളുത്ത മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer