സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 27 ഫെബ്രുവരി - 5 മാർച്ച് 2022

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Numerology Horoscope

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം ( 27 ഫെബ്രുവരി - 5 മാർച്ച് 2022 )

സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1

(ഏത് മാസത്തിലെയും 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ശോഭയുള്ളതും സന്തോഷപ്രദവുമാകില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചില സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥകൾ നേരിടാം. സാമ്പത്തിക സമ്മർദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ച ഉൽപ്പാദനക്ഷമമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചില യാത്രാ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സമയം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കാം. വിദേശ കമ്പനികളുമായുള്ള ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മികച്ച ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച സുഖകരമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം നശിപ്പിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം നല്ലതായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സുസ്ഥിരമായിരിക്കും.

പരിഹാരം : സൂര്യന് അർഘ്യം അർപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2

(ഏത് മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ചില പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. ബിസിനസുകാർക്ക് അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ പോരായ്മയും മുൻകാല തിരിച്ചടികളുടെ കാരണങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഉൽപ്പാദനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാനും അവസരം നൽകും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ പണം കടം കൊടുക്കുകയോ കടം വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗ്രേഡും അക്കാദമിക് പ്രകടനവും മെച്ചപ്പെടുത്തും. പ്രണയ ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ പങ്കാളി അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. വിവാഹിതരായ രാശികാർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മൂലം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാം, ഇത് അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാക്കും. ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായി കാണുന്നില്ല അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

പരിഹാരം : ശിവലിംഗത്തിന് വെള്ളം സമർപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചന്ദനം അണിയുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ ജോലി മാറ്റത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. ബിസിനസ്സിൽ, ഉന്നത അധികാരികളെയും ചില ശക്തരായ വ്യക്തികളെയും കണ്ടുമുട്ടും. ഈ ആളുകളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും വിപണിയിൽ നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏകാഗ്രത പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുണ്യസ്ഥലം സന്ദർശിക്കാം. പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ തങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പങ്കിടുകയും അവരുടെ ഹൃദയം അവർക്കായി പകരുകയും ചെയ്യും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയുമായി ചില നല്ല നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടും. ആരോഗ്യകാരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം : വ്യാഴാഴ്ച നെറ്റിയിൽ കുങ്കുമ തിലകം ചേർത്തുക, ആവശ്യക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4

(നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഏത് മാസത്തിലും 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണെങ്കിൽ)

നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ചില നല്ല ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ചില സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബിസിനസുകാർ അവരുടെ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ലാഭത്തിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും സേവനങ്ങളിൽ നിന്നും പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരിക്കാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മിതമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രതയെ സമപ്രായക്കാരുടെ സമ്മർദ്ദവും കുടുംബത്തിന്റെ ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷകളും ബാധിക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന ആഴ്ച പ്രണയിതാക്കൾക്ക് ചില വെല്ലുവിളികൾ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നേരിടേണ്ടിവരും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും.

പരിഹാരം : ശനിയാഴ്ച കാളിദേവിയെ പൂജിക്കുകയും ദേവിക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലി കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ വർദ്ധിക്കും. മാർക്കറ്റിംഗ്, പരസ്യം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നീ മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ കമ്പനിയിലോ അതത് വർക്കിംഗ് പ്രൊഫൈലുകളിലും വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ചിലരുമായി ഇടപഴകും. ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്നുള്ള വിജയം കൊണ്ടുവരുന്ന ചില പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനും കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം.പ്രണയ രാശിക്കാർ അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി വിലമതിക്കില്ല. ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ ളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.

പരിഹാരം : ബുധനാഴ്ച പച്ച നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക, പശുക്കൾക്ക് പുല്ല് നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ വരവും ചെലവും സന്തുലിതമാക്കും. ആഴ്‌ചയിലെ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം നിങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്‌തേക്കാം, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടും. ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കും സമയം അനുകൂലമാണ്. ജോലിക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനം അവർക്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ല അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കും. ഈ ആഴ്ച ബിസിനസ്സിന് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുമായി ചില അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം, അത് ബിസിനസ്സ് തീരുമാനങ്ങളെ ബാധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷകരമായ സമയമായിരിക്കും. പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ പങ്കാളികളോട് അഭിനിവേശമുള്ളവരായിരിക്കും. വിവാഹിതരായ രാശികാർക്ക് സുഗമമായ ബന്ധം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാല് വേദനയും, നടുവേദന പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവപ്പെടും.

പരിഹാരം : വെള്ളിയാഴ്ച ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പൂജിക്കുകയും താമര പോലുള്ള നിറമുള്ള ദേവിക്ക് അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച വ്യക്തിഗത വളർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉയർച്ചയുള്ളതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആത്മീയ അറിവ് തേടുന്നതിൽ മുഴുകാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ അറിയാനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും പുതിയ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വിപണി സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അൽപ്പം അശ്രദ്ധ അനുഭവപ്പെടും. പ്രണയബന്ധത്തിൽ സമയം അനുകൂലമാണ്. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചും, കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തും അവരുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ആഴ്ച മിതമായതായിരിക്കും.

പരിഹാരം : നായ്ക്കൾക്ക് വൈകുന്നേരം പാലും റൊട്ടിയും നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരത അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം നിങ്ങളുടെ മാനേജർ തിരിച്ചറിയുകയും അതിനുള്ള അഭിനന്ദനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംതൃപ്തിയും, സമാധാനവും നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വിപണികളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും പുതിയ മാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അച്ചടക്കം പാലിക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രണയ രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ സമ്മർദ്ദവും, പിരിമുറുക്കവും നിറഞ്ഞ ഒരു പരുക്കൻ ആഴ്ച നേരിടേണ്ടി വരാം. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടുവേദനയും സന്ധി വേദനയും പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം : ശനിയാഴ്‌ച ഉറുമ്പുകൾക്ക് ധാന്യമാവ് തീറ്റിച്ച് ശനിദേവന് കടുകെണ്ണ വിളക്ക് തെളിയിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയോട് നിങ്ങൾക്ക് അകൽച്ച അനുഭവപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ബിസിനസ്സിന്റെ പരമ്പരാഗത സമീപനം കാരണം കഷ്ടപ്പെടാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാണിക്കും. ഇത് അവരെ നന്നായി പഠിക്കാനും പരീക്ഷകളിൽ അവരുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും. പ്രണയബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള വിശ്വാസക്കുറവ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർ ആവേശകരമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സ്നേഹവും അടുപ്പവും ഓരോ ദിവസവും വളരും. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ഈ സമയം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം: ചൊവ്വാഴ്ച ഭഗവാൻ ഹനുമാനെ പൂജിക്കുകയും അമ്പലത്തിൽ ദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്യുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer