3 തരം ചൊവ്വ ദോഷം, രണ്ടാമത്തേത് ഏറ്റവും ഗുരുതരം

ജ്യോതിഷപ്രകാരം, ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ചൊവ്വ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്താണ്. ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപൻ ചൊവ്വയാണ്. ധൈര്യം, ഊർജം, ജ്യേഷ്ഠൻ, ബന്ധങ്ങൾ, ഭൂമി, അധികാരം, രക്തം, വീര്യം എന്നിവയുടെ ഘടകം. ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ സ്ഥാനം ശക്തമാണെങ്കിൽ, അത് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ധൈര്യവും, സന്തോഷവും, സമൃദ്ധിയും പ്രധാനം ചെയ്യും.

ചൊവ്വ ദോഷത്തിന്റെ സ്വാധീനം

ഒരു ജാതകത്തിൽ മംഗളദോഷം, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഈ ദോഷം കാരണം ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ അഡ്ജസ്റ്റുമെന്റിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും അഭാവം ഉണ്ടാകാം, ഇത് പ്രധാനമായും വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർ ബാധിക്കാം. വിവാഹത്തിന്റെ കാലതാമസം ഉണ്ടാകാനും, വ്യക്തിക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുകയും ചെയ്യും.

ഇതിന് പുറമെ ഇത് വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ട് വരും, ദാമ്പത്യ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും. എല്ലാ ദോശങ്ങളിൽ വെച്ചും, ചൊവ്വ ദോഷമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിലെ ചൊവ്വ ദോഷം ഇല്ലാതാക്കാൻ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഫലപ്രദമായ പ്രതിവിധികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

ചൊവ്വ ദോഷംജാതക പ്രകാരം

വിവാഹ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാതകത്തിൽ വധുവിന്റെയും, വരന്റെയും പൊരുത്തമാണ് കാണേണ്ടത്. ജ്യോതിഷ വിദഗ്ധർ അവരുടെ ജാതകം വിശകലനം ചെയ്യാനും, ചൊവ്വ ദോഷം ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും ജാതകത്തിൽ ചൊവ്വദോഷം കണ്ടാൽ, ആ വിവാഹം നടക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. കാരണം ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച്, രണ്ടുരാശിയിലും ചൊവ്വ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവ കണക്കാക്കില്ല.

ചൊവ്വ ദോഷത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ അനുമാനങ്ങൾ കേൾക്കും, എന്നാൽ ചൊവ്വ ജാതകത്തിൽ 3 തരത്തിലും, വ്യത്യസ്തമായ സ്വാധീനവും ചെലുത്തും. വിശദമായി നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം.

ചൊവ്വ ജാതകത്തിന്റെ തരങ്ങൾ

ജ്യോതിഷത്തിൽ 3 തരം ചൊവ്വ ജാതകം ഉണ്ട്, ഇവയാണ്:

നമ്പർ ചൊവ്വയുടെ തരങ്ങൾ
പൊതുവായ ചൊവ്വ ജാതകം അല്ലെങ്കിൽ പത്രിക
ദ്വിബൽ ചൊവ്വ ജാതകം അല്ലെങ്കിൽ പത്രിക
ട്രൈബൽ ചൊവ്വ ജാതകം അല്ലെങ്കിൽ പത്രിക
1. പൊതുചൊവ്വ ജാതകം അല്ലെങ്കിൽ പത്രിക

ചൊവ്വം ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ, അതായത് വിവാഹ ഭവനം, 4, 7, 8, 12 എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ ആയാൽ പൊതു ചൊവ്വ ജാതകമായി കണക്കാക്കും.

2. ദ്വിബൽ ചൊവ്വ ജാതകം :

ജനന ജാതകത്തിൽ, അതിന്റെ ലഗ്ന രാശിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, 1, 4, 7, 8, 12 ഭാവങ്ങളിൽ ചൊവ്വ സാന്നിധ്യത്തോടൊപ്പം കർക്കടകവും ചൊവ്വയുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇതുൾപ്പെടെ, ഏതെങ്കിലും ഗൃഹത്തിൽ അതായത് 1, 4, 7, 8, 12 എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ ചൊവ്വ ഒഴികെ; സൂര്യൻ, രാഹു അല്ലെങ്കിൽ കേതുവിനെ കാണുമ്പോൾ അത് ദ്വിബൽ ചൊവ്വ ദോഷത്തിന് കാരണമാകുന്നു .

3. ട്രൈബൽ ചൊവ്വ ജാതകം :

1, 4, 7, 8, 12 ഭാവങ്ങളിൽ ചൊവ്വയുടെ സാന്നിധ്യത്തോടൊപ്പം ജാതകത്തിൽ ശനി, രാഹു, കേതു എന്നിവയാണെങ്കിൽ ചൊവ്വ ദോഷത്തിന്റെ സ്വാധീനം മൂന്നിരട്ടിയാകും, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാതകത്തെ ട്രൈബൽ ചൊവ്വ ജാതകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

ചൊവ്വ ദോഷത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ:

 • വിവാഹ ജാതക പ്രകാരം ഈ ദോഷമുള്ള രാശിക്കാർ കൂടുതലായി ദേഷ്യവും അഹങ്കാര സ്വഭാവവും ഉണ്ടാകും.

 • നാലാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വദോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് രാശിക്കാരുടെ സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കുകയും, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • ഏഴാം ഭാവത്തിലെ ചൊവ്വദോഷത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.

 • എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ഈ ദോഷം ജാതകത്തിന് ദാമ്പത്യ സുഖം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും, വിവാഹത്തിന് കാലതാമസം, സന്തോഷക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിയുടെ ബന്ധുക്കളുമായുള്ള മോശകരമായ ബന്ധം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും.

 • പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ ദോഷം, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും, വഴക്കുകൾക്കും സാധ്യത ഒരുക്കും.

ചൊവ്വ ദോഷ പരിഹാരങ്ങൾ

 • അതിന്റെ ദോഷ ഫലം കുറയ്ക്കുന്നതിന്, ജാതകത്തിൽ ചൊവ്വത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി നിങ്ങൾ പതിവായി "ഓം ഭൗമായ നമ: ഔര ഓം അംഗാരകായ നമ:" എന്ന് ജപിക്കണം.

 • എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക.

 • എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഹനുമാനെ പൂജിക്കുകയും, ബൂന്ദി പ്രസാദം ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നതും നല്ലതാണ്.

 • എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഹനുമാൻ ചാലിസയോ, ബജ്‌റംഗ് ബാനോ, സുന്ദരകാണ്ഡോ വായിക്കുന്നത് ചൊവ്വ ദോഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

 • എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ചുവന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന തൂവാല കൈയിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

 • ഭഗവാൻ ഹനുമാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, ചുവന്ന സിന്ദൂരവും അർപ്പിക്കുകയും വേണം.

 • ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ആവശ്യക്കാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.

 • ചൊവ്വയുടെ ദോഷ ഫലം കുറയാൻ ചൊവ്വയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുക.

 • ചൊവ്വയുടെ നെഗറ്റീവ് സ്വാധീനം ഇല്ലാതാക്കാൻ നിങ്ങൾ ചൊവ്വ ദോഷ നിവാരണ പൂജ ചെയ്യുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer