2022 ലെ ജന്മാഷ്ടമിയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമോ?

ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭാദ്രപദ മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി തിഥിയിൽ, രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. അതിനാൽ, എല്ലാ വർഷവും കൃഷ്ണപക്ഷത്തിന്റെ എട്ടാം ദിവസം, കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ജന്മോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു. 2022 ൽ, കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമിയുടെ ഈ ആത്മീയ ഉത്സവം ഓഗസ്റ്റ് 18 അല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 19 ന് ആഘോഷിക്കും. ഈ ദിവസം കൃഷ്ണഭക്തർക്ക് വളരെ സവിശേഷവും, പ്രധാനപ്പെട്ടതും സന്തോഷം നിറഞ്ഞതുമാണ്. ഈ ദിവസം, ഓരോ വ്യക്തിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിനായി പൂജയും മറ്റും നടത്തുന്നു. ഈ പ്രത്യേക ബ്ലോഗിന്റെ സഹായത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിനായുള്ള കാണാം.

Numerology

ഈ ദിവസത്തെ ശുഭകരമായ യോഗ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, ഈ ദിവസത്തെ പൂജയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഈ ദിവസം ചെയ്യേണ്ടതും, ചെയ്യരുതാത്തതും പോലുള്ള മറ്റ് പ്രധാന വിശദാംശങ്ങളും നോക്കാം. അതിനാൽ, അത്തരം ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ ബ്ലോഗ് അവസാനം വരെ വായിക്കുക.

ആദ്യമായി, ജന്മാഷ്ടമിയുടെ ശുഭദിനം, ശുഭ മുഹൂർത്തം എന്തായിരിക്കും? എന്നിവ മനസ്സ്സിലാക്കം.

ജന്മാഷ്ടമി 2022: തിഥിയും, ശുഭ മുഹൂർത്തവും

18 (വൈഷ്ണവ വിശ്വാസികൾ) & 19 ഓഗസ്റ്റ് (സ്മാർത്ത വിശ്വാസികൾ) 2022 (വ്യാഴം-വെള്ളി)

ജന്മാഷ്ടമി മുഹൂർത്തം (19 ഓഗസ്റ്റ് -2022)

നിഷിതപൂജ മുഹൂർത്തം: 24:03:00 മുതൽ 24:46:42 വരെ

സമയംദൈർഘ്യം: 0 മണിക്കൂർ 43 മിനിറ്റ്

ജന്മാഷ്ടമി പാരണ മുഹൂർത്തം: ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് , 05:52:03 ന് ശേഷം

കുറിപ്പ്: മുകളിൽ പറഞ്ഞ മുഹൂർത്തങ്ങൾ സ്മാർത്ത് മാറ്റ് അനുസരിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു. വൈഷ്ണവ, സ്മാർത്ത സമുദായത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.

ജന്മാഷ്ടമി ദിനത്തിൽ ഈ ശുഭകരമായ യോഗകൾ രൂപം കൊള്ളും

ഓഗസ്റ് 18 ന്, വൃദ്ധി യോഗയുടെ രൂപീകരണം നടക്കും. ജന്മാഷ്ടമിയിലെ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഓഗസ്റ്റ് 18 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:05 മുതൽ 12:56 വരെ ആരംഭിക്കും. ഇതോടൊപ്പം, ആഗസ്റ്റ് 17 ന് രാത്രി 8:56 മുതൽ വൃദ്ധി യോഗ ആരംഭിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 18 ന് രാത്രി 8:41 വരെ തുടരും. ഓഗസ്റ്റ് 18-ന് രാത്രി 8:41 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ധ്രുവയോഗം ഓഗസ്റ്റ് 19-ന് രാത്രി 8:59 വരെ ആയിരിക്കും.

ഈ വർഷം, കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി 18, 19 എന്നീ 2 ദിവസങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കും, ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും ശുഭ യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി പൂജയിൽ ഈ മന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം

ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഈ ദിവസം ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിനായി പൂജിക്കുന്നു. കൂടാതെ, പലരും ഈ ദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം രാത്രി പൂജ ആരംഭിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ജാതകത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ബലഹീനമാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണജന്മാഷ്ടമി വ്രതം അനുഗ്രഹപ്രദമാകും. ഈ വ്രതം വളരെ ഫലപ്രദവും ഫലദായകവുമാണ്. അതിനാൽ, കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി പൂജയെ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യമുള്ളതാക്കാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നേടാനും ഏതൊക്കെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

ശുദ്ധി മന്ത്രം:

"'ॐ अपवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थां गतोअपि वा। यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः।।"

"'oṃ apavitraḥ pavitrovā sarvāvasthāṃ gatoapi vā। yaḥ smareta puṇḍarīkākṣaṃ sa bāhyābhyantaraḥ śuciḥ।।"

"'ഓം അപവിത്രഃ പവിത്രോവാ സര്വാവസ്ഥാം ഗതോഅപി വാ। യഃ സ്മരേത പുണ്ഡരീകാക്ഷം സ ബാഹ്യാഭ്യന്തരഃ ശുചിഃ।।"

സ്നാന മന്ത്രം

"गंगा, सरस्वती, रेवा, पयोष्णी, नर्मदाजलैः। स्नापितोअसि मया देव तथा शांति कुरुष्व मे।।"

"gaṃgā, sarasvatī, revā, payoṣṇī, narmadājalaiḥ। snāpitoasi mayā deva tathā śāṃti kuruṣva me।।"

"ഗംഗാ, സരസ്വതീ, രേവാ, പയോഷ്ണീ, നര്മദാജലൈഃ। സ്നാപിതോഅസി മയാ ദേവ തഥാ ശാംതി കുരുഷ്വ മേ।।"

പഞ്ചാമൃത സ്നാനം

“पंचामृतं मयाआनीतं पयोदधि घृतं मधु। शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्।।”

“paṃcāmṛtaṃ mayāānītaṃ payodadhi ghṛtaṃ madhu। śarkarā ca samāyuktaṃ snānārthaṃ pratigṛhyatām।।”

“പംചാമൃതം മയാആനീതം പയോദധി ഘൃതം മധു। ശര്കരാ ച സമായുക്തം സ്നാനാര്ഥം പ്രതിഗൃഹ്യതാമ്।।”

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് വസ്ത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രം

“शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जाया रक्षणं परम्। देहालअंगकरणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे।”

“śītavātoṣṇasantrāṇaṃ lajjāyā rakṣaṇaṃ param। dehālaaṃgakaraṇaṃ vastramataḥ śāntiṃ prayaccha me।”

“ശീതവാതോഷ്ണസന്ത്രാണം ലജ്ജായാ രക്ഷണം പരമ്। ദേഹാലഅംഗകരണം വസ്ത്രമതഃ ശാന്തിം പ്രയച്ഛ മേ।”

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കാനുള്ള മന്ത്രം

“इदं नाना विधि नैवेद्यानि ओम नमो भगवते वासुदेवं, देवकीसुतं समर्पयामि।”

“idaṃ nānā vidhi naivedyāni oma namo bhagavate vāsudevaṃ, devakīsutaṃ samarpayāmi।”

“ഇദം നാനാ വിധി നൈവേദ്യാനി ഓമ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവം, ദേവകീസുതം സമര്പയാമി।”

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് വെള്ളം സമർപ്പിക്കാനുള്ള മന്ത്രം

“इदं आचमनम् ओम नमो भगवते वासुदेवं, देवकीसुतं समर्पयामि।”

“idaṃ ācamanam oma namo bhagavate vāsudevaṃ, devakīsutaṃ samarpayāmi।”

“ഇദം ആചമനമ് ഓമ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവം, ദേവകീസുതം സമര്പയാമി।”

ജന്മാഷ്ടമി പൂജയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക, അല്ലാത്തപക്ഷം പൂജ അപൂർണ്ണമാകും

പൂജയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇവയില്ലാതെ പൂജ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണയായി പൂജ അപൂർണ്ണമായി തുടരുമെന്നും അതിനാൽ ഫലവത്താകില്ലെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമിയുടെ മഹത്തായ ആഘോഷത്തിൽ അത്തരം തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത്, ആചാരങ്ങളിലും ജന്മാഷ്ടമി പൂജയിലും എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം:

 • ഈ ദിവസം പൂജയിൽ പുല്ലാങ്കുഴൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, കാരണം ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്നാൽ അത് ലാളിത്യത്തെയും, മാധുര്യത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.
 • ഈ ദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണനോടൊപ്പം ഒരു പശുവിന്റെ പ്രതിമയും വേണം.
 • നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഭോഗങ്ങളിൽ തുളസി ഉൾപ്പെടുത്തുക.
 • ഈ ദിവസം മയിൽപ്പീലി ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇത് സന്തോഷം, ആകർഷണം, മഹത്വം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.
 • ഇതുകൂടാതെ, ഈ ശുഭദിനത്തിൽ വെണ്ണയും, പഞ്ചസാരയും ഉൾപ്പെടുത്തുക, കാരണം വെണ്ണയും, പഞ്ചസാരയും ഗോപാലന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.
 • ജന്മാഷ്ടമി ദിനം ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് തൊട്ടിലോ, ഊഞ്ഞാലോ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
 • ശ്രീകൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും വൈജയന്തി മാല ധരിക്കാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമിയുടെ പൂജയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വൈജയന്തി മാല അണിയിക്കാൻ മറക്കരുത്.
 • ഈ മണി കൂടാതെ, രാധാകൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം, ശങ്, മഞ്ഞ തിളങ്ങുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

ജന്മാഷ്ടമി ദിനത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനായി ഈ സാധനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും!

ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ എട്ടാമത്തെ അവതാരമായാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമ്പത്തും, സന്തോഷവും ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും ലഭിക്കും. അതിനാൽ, ജന്മാഷ്ടമിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം :

 • മേടം: ഈ രാശിക്കാർ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ചുവപ്പ് നിറമുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയും വെണ്ണയും, പഞ്ചസാരയും അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • ഇടവം : ശ്രീകൃഷ്ണനെ വെള്ളി കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയും, വെണ്ണ അർപ്പിക്കുകയും വേണം.
 • മിഥുനം : ശ്രീകൃഷ്ണനെ ജോർജെറ്റ് തുണിയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുക, തൈര് അർപ്പിക്കുക.
 • കർക്കടകം: ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് പാലും കുങ്കുമപ്പൂവും അർപ്പിക്കുക
 • ചിങ്ങം : ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് വെണ്ണയും, പഞ്ചസാരയും അർപ്പിക്കുക
 • കന്നി: ശ്രീകൃഷ്ണനെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും, ബർഫി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • തുലാം: ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാവി നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക, വെണ്ണയും പഞ്ചസാരയും അർപ്പിക്കുക.
 • വൃശ്ചികം: ശ്രീകൃഷ്ണനെ ചുവന്ന വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുക, വെണ്ണ, അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് എന്നിവ അർപ്പിക്കുക.
 • ധനു രാശി: ശ്രീകൃഷ്ണനെ മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും, മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുക.
 • മകരം: ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും, പഞ്ചസാരയും നൽകുകയും ചെയ്യുക.
 • കുംഭം: ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നീല നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുക, ബാലുഷാഹി മധുരം അർപ്പിക്കുക.
 • മീനം: ശ്രീകൃഷ്ണനെ പീതാംബരി അണിയിക്കുകയും കുങ്കുമം എന്നിവ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന് അൻപത്തി ആറ് ഭോഗം സമർപ്പിക്കുന്നത്?

ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം ദേവന്മാർക്ക് ഭോഗം അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആചാരമുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ദൈവങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഭോഗമുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണന് ചപ്പൻ ഭോഗമാണ് സമർപ്പിക്കുക. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് ചാപ്പൻ ഭോഗം അർപ്പിക്കുന്നത്? ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം മനസ്സിലാക്കാം. അമ്മ യശോദ കുട്ടിക്കാലത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് 8 തവണ ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് ഇന്ദ്രദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നന്ദബാബയോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും നമ്മുടെ വിളകൾ നല്ല നിലയിൽ നിലനിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രസാദിച്ചാൽ മഴ പെയ്യുമെന്നും നന്ദ ദേവ് അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു, മഴ പെയ്യിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ദ്രദേവന്റെ ചുമതലയാണ്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രനെ പൂജിക്കുന്നു. നമുക്ക് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ലഭിക്കുന്ന ഗോവർദ്ധൻ പർവതത്തെ എന്തുകൊണ്ട് പൂജിച്ചുകൂടാ? നമ്മുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും അതിൽ നിന്ന് തീറ്റയും തീറ്റയും ലഭിക്കുന്നു. കുട്ടി പറയുന്നതിനോട് എല്ലാവരും യോജിച്ചു, ഇന്ദ്ര ദേവനെ പൂജിച്ചിട്ടും എല്ലാവരും ഗോവർദ്ധന പർവതത്തെ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഇന്ദ്രദേവിന് ഇതിൽ വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി, കോപത്താൽ കനത്ത മഴ പെയ്യിച്ചു. ഇന്ദ്രദേവന്റെ കനത്ത മഴയുടെ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് ഗോകുലത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാൻ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 7 ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഗോവർദ്ധൻ പർവതത്തെ വിരലിൽ വഹിച്ചു. ഒടുവിൽ മഴ മാറി എല്ലാവരും മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് 7 ദിവസമായി കൃഷ്‍ണൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല എന്ന് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചത്.

തുടർന്ന് അമ്മ യശോധ 7 ദിവസത്തേക്ക് 8 തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പ്രകാരം 56 വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി, അതിനുശേഷം 56 ഭോഗം എന്ന ഈ ഐശ്വര്യവും രസകരവുമായ ആചാരം തുടക്കം കുറിച്ചു.

ഭഗവാന് ഭോഗം നൽകുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ദിനത്തിൽ മാത്രമല്ല, സാധാരണയായി ഭഗവാന് 4 തവണ ഭോഗം നൽകണം. എന്നിരുന്നാലും, ഭോഗം നൽകുന്നതിന് ചില നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ദിനത്തിൽ ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക.

 • രാവിലെ എഴുന്നേറ്റയുടൻ ഭഗവാന്റെ ആദ്യ ഭോഗം വിളമ്പുക. സാധാരണയായി, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭോഗം രാവിലെ 6 മുതൽ 7 വരെ നൽകാം. ഈ സമയത്ത്, ഭഗവാനെ സൗമ്യമായി കൈയടിച്ച് ഉണർത്തുക, എന്നിട്ട് പാൽ നൽകുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
 • ഭഗവാനെ കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഭോഗം നൽകാം. ഈ സമയത്ത് ഭഗവാനെ വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും, തിലകം അണിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ ഭോഗിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വെണ്ണ, പഞ്ചസാര, ലഡ്ഡൂ എന്നിവ കൃഷ്ണനു അർപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, ഈ സമയത്ത് പഴങ്ങളും അർപ്പിക്കാം.
 • ദിവസത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭോഗം ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ്. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നൽകാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഭോഗിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ അബദ്ധവശാൽ പോലും ഉള്ളി-വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കരുത്.
 • നാലാമത്തെയും, അവസാനത്തെയും ഭോഗം വൈകുന്നേരമാണ്. ഇതിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനു പാൽകോയ അർപ്പിക്കാം, പിന്നീട് രാത്രി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതും, ചെയ്യരുതാത്തതും ആയ കാര്യങ്ങൾ

 • ഈ ദിവസം പൂജയിൽ പഞ്ചാമൃതം അർപ്പിക്കുക.
 • തുളസി ഇലകൾ ഭോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
 • ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പുതുവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുക.
 • പൂജാവേളയിൽ എപ്പോഴും വൃത്തിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഈ പാത്രങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും മാംസാഹാരം പാകം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതാകണം.
 • കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി നാളിൽ തുളസി ചെടിയിൽ ചുവന്ന തുണി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് നെയ്യ് വിളക്ക് കത്തിക്കുക.
 • ഈ ദിവസത്തെ പൂജ, രാത്രിയിൽ ചെയ്യണം.
 • ഈ ദിവസം ആരെയും അസന്തുഷ്ടനാക്കുകയോ, മോശമായി പെരുമാറുകയോ ചെയ്യരുത്.
 • മരങ്ങളോ, ചെടികളോ മുറിക്കരുത്.
 • ആവശ്യക്കാരെ സഹായിക്കുക.
 • കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ദിനത്തിൽ മഹാലക്ഷ്മിദേവിയെ പൂജിക്കുക.

അസ്‌ട്രോസെജുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer