പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളുടെ സമുച്ചയം മകരത്തിൽ - ഫെബ്രുവരിയിൽ

ഗ്രഹ സംക്രമങ്ങൾക്ക് വേദ ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. ചില തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ദേശീയ ആഗോള തലങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ഈ സംക്രമങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ, ചൊവ്വയുടെയും, ശുക്രന്റെയും സംക്രമവും മറ്റു പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംക്രമവും നടക്കുന്നു ഇത് ജ്യോതിഷിയുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ച് പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ രാശിക്കാരെ സ്വാധീനിക്കും. മകര രാശിയിലെ പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളുടെ സമുച്ചയ സാധീനത്തെ കുറിച്ചതും അത് രാശിക്കാർ എങ്ങിനെ സാധീനിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചും നമ്മുക്ക് നോക്കാം.

ഫെബ്രുവരിയിലെ പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളുടെ സമുച്ചയ എന്താണ്?

ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് സംക്രമങ്ങൾ നടക്കും, രണ്ട് പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത്, ചൊവ്വ, ശുക്രൻ പ്രകാരം സംക്രമം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. സൂര്യന്റെ മാസം തുടക്കത്തിൽ മകര രാശിയിൽ 3:12 ന്, ഫെബ്രുവരി 13 ന് കുംഭ രാശിയിലേക്ക് നീങ്ങും. ശനി ഇതിനകം മകരരാശിയിൽ ആയിരിക്കും. ചൊവ്വയ്ക്ക് അതിന്റെ അധിപ രാശിയായ മകരത്തിലെ 26 ഫെബ്രുവരി, 2:46 ന് പ്രവേശിക്കും. അടുത്ത ദിവസം, അതായത് ഫെബ്രുവരി 27ന് ശുക്രൻ 9:53 രാവിലെ മകര രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഈ സമയം ചന്ദ്രനും, ബുധനും മകര രാശിയിൽ ഉണ്ടാകും. ചൊവ്വയുടെയും, ശുക്രന്റെയും സംക്രമവും ചേർന്ന് അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മകരരാശിയിലെ അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളിൽ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗ രൂപീകരണം ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കും. ലോകത്തുട നീളം ഈ സംയോജനത്തിന്റെ സ്വാധീനം എങ്ങിനെ ആയിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം.

പഞ്ചഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ ദേശീയ, അന്തർദേശീയ സ്വാധീനം എന്തായിരിക്കും?

ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം ഫെബ്രുവരി 2022 ൽ മാത്രമല്ല അതിന് ശേഷവും നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തും. കാലചക്ര ജാതകപ്രകാരം, മകരം എന്നാൽ പത്താം ഭാവത്തിൽ കാര്മിക ആധിപത്യമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ചൊവ്വ, മകരത്തിലെ അധിപനായ ശനി, ശുക്രന്റെ, ബുധൻ, ശനിയുടെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സാന്നിദ്ധ്യം സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും, സമൂഹത്തിന്റെ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജോലിക്കാർക്ക് അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ ഒരു വർദ്ധനവ്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ശക്തിപ്പെടും. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചാർട്ടുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, അത് ഇടവം കൂറും, അത് അതിന്റെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ ആണ്, പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ രാശിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം, അതു ഏഴാം ഭാവത്തിൽ കർക്കിടക രാശിയിലാകും. പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശസ്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും, ഇന്ത്യ ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തി മെച്ചപ്പെടുത്താനായി പരിഗണിക്കും. ശത്രു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യക്കും മുൻതൂക്കം ലഭിക്കും.

തെരഞ്ഞെടുപ്പും രാഷ്ട്രീയവും

നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മധ്യവർഗം, താഴ്ന്ന-ഇടത്തരം, ഒപ്പം പിന്നാക്ക പ്രാധാന്യം ഉള്ള ആളുകളെയും മുതലെടുക്കാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളും നോക്കാം. കൂടാതെ, ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ മേധാവിത്വവും വർദ്ധനവ് നല്ല സാധ്യത കാണുന്നു. ശുക്രനും, ചന്ദ്രനും സ്ത്രീ ആധിപത്യമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളാണ്, അതിനാൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം ശ്രദ്ധേയമാകും. രാഷ്ട്രീയ മുന്നണിയിൽ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളെക്കാൾ ഇന്ത്യ നിൽക്കും. പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയോട് സഹായം തേടുന്നത് കാണാം.

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ

ഈ പ്രത്യേക സംയോജനം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെയും സ്വാധിക്കും. ഈ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ മെച്ചപ്പെടുത്തും, ചില നികുതികളിൽ ഇളവുകൾ ലാഭിക്കാം. ഇടത്തരക്കാർക്കും, തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന രാശിക്കാർക്കും പ്രത്യേക പാക്കേജുകൾക്കും, നികുതി ഭേദഗതികൾക്കും സാധ്യത കാണുന്നു. ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് വിപുലീകരണമാകാം. റെയിൽവേ, സൈന്യം, പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള പദ്ധതികൾ എന്നിവയിലായിരിക്കും ബജറ്റ് പ്രധാനമായും ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. പല രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അത് അവരുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കാം. ആരോഗ്യ, വ്യാപാര മേഖലകളിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ പുതിയ കരാറുകൾ ഒപ്പുവെക്കും.

ആരോഗ്യ വ്യവസ്ഥ

ഒരു പുതിയ കോവിഡ് ഭേദഗതി ഒമിക്‌റോണിന്റെ ആവിർഭാവം കാരണം ദുരിതത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു, എന്നാൽ ഈ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗയുടെ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ഇത് ഒരു പരിധിവരെ കുറയും. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാകാൻ തുടങ്ങും, എന്നാൽ ഈ അസമത്വത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തി നേടാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട്, ഒരു വശത്ത്, ഈ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, എന്നാൽ മറുവശത്ത്, ഗ്രഹങ്ങളുടെ വിപരീത സ്വഭാവം മൂലം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സമയമെടുക്കും.

കാലാവസ്ഥ

മകരം, ഭൂമി മൂലകത്തിന്റെ രാശിയാണ്. ശനി വാതപ്രകൃതിയുടെ ഗ്രഹമാണ്, ചൊവ്വ അഗ്നിപ്രകൃതിയും, ശുക്രൻ വാത-കഫ സ്വഭാവവും, ചന്ദ്രൻ കഫ സ്വഭാവവുമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ, തണുത്ത തരംഗങ്ങളുടെ പൊട്ടിത്തെറി പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കും, എന്നാൽ ചൊവ്വയുടെ ആഘാതം കാരണം അത് കുറയാൻ തുടങ്ങും. പെട്ടെന്നുള്ള മഴയും ഉണ്ടാകും. ഒരുപാട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്കും സാധ്യത ഉണ്ടാകും.

രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ ഫലങ്ങൾ?

ഈ ഗ്രഹ സംക്രമണം വിവിധ രാശിയിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും മേടം, ഇടവം, മീനം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് ഫലദായകമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികവും തൊഴിൽ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാകുകയും നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാകും, അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല സമയമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ധനു, കുംഭം, മിഥുനം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളും, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരാകാനോ, അപകടത്തിൽപ്പെടാനോ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

മകരം രാശിക്കാരിൽ എന്ത് സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും?

മകരം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ ഈ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം അവരുടെ രാശിയിൽ മാത്രം രൂപം പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ നല്ല സമയം ആസ്വദിക്കും. ഒരു വശത്ത്, അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, എന്നാൽ മറുവശത്ത്, അവരുടെ ആരോഗ്യം കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരും. എന്നാൽ ഈ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആസ്ട്രോസേജിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer